Hon job­ba­de som psy­ko­log i ett flyk­ting­lä­ger i Eti­o­pi­en.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – So­le­dad Car­ta­ge­na

Vå­ren 2016 star­ta­de Lä­ka­re ut­an grän­ser ett pro­jekt för men­tal häl­sa i en flyk­ting­för­lägg­ning i Eti­o­pi­en för flyk­ting­ar från Eri­trea. Psy­ko­lo­gen och psy­ko­te­ra­peu­ten An­na Brand ar­be­ta­de i sex må­na­der med att hand­le­da och ut­bil­da ett eti­o­piskt team be­stå­en­de av en psy­ko­log och tre ku­ra­to­rer.

– Det tog tid att hit­ta en bra form för att kun­na för­stå och ut­veck­la be­hand­lar­nas kom­pe­tens, säger An­na Brand. Vi ha­de an­ställt flyk­ting­ar som tol­kar, men ut­an spe­ci­al­ut­bild­ning är det en svår konst att över­sät­ta te­ra­pi­sam­tal. För att hänga med i te­ra­pi­sam­ta­len lär­de jag mig att öpp­na al­la sin­nen, att lä­sa av kropps­språk och de mest sub­ti­la an­sikts­ut­tryc­ken. Vad har du lärt dig mer? – Jag lär­de mig ock­så hur ett ”kol­lek­tivt sam­häl­le” fun­ge­rar. Kol­lek­ti­vet är vik­tigt – en in­di­vid finns in­te ut­an sitt nät­verk. Det är en stor tra­ge­di för många flyk­ting­ar, för de­ras nät­verk finns på and­ra stäl­len. Al­la jag möt­te var tro­en­de och an­vän­de tron som ett sätt att fin­na me­ning och må bra. Folk tog hand om varand­ra, de ha­de till och med in­rät­tat ett så kal­lat men­tal­sjuk­hus för att ta hand om dem som in­te kla­rar den hår­da flyk­ting­till­va­ron. Myc­ket som de gör och för­står om men­tal häl­sa är bå­de verk­samt och klokt. Det finns ty­värr ock­så en bak­si­da. De som in­te pas­sar in kan bli pla­ce­ra­de mot sin vil­ja på men­tal­sjuk­hu­set. Det fanns ock­så en in­to­le­rans mot att vi­sa star­ka käns­lor. De som gör det kan bli ut­stöt­ta el­ler in­låsta för att göm­mas ef­tersom de skäm­mer ut fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.