Det är dags att slå vakt om verk­lig­he­ten

Modern Psykologi - - INTRO - Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Det är lätt att le åt Do­nald Trump när han säger att han kom­mer att bli ”the gre­a­test jobs pro­du­cer God has ever cre­a­ted”. Det är ba­ra för stol­ligt! Det är lät­ta­re att hål­la sig för skratt när han kal­lar CNN för fa­ke news. Bäg­ge sa­ker­na sa han på sin fa­mö­sa press­kon­fe­rens den 11 ja­nu­a­ri. För att fris­ka upp min­net: Det där med fals­ka ny­he­ter syf­ta­de på att CNN ha­de be­rät­tat om ett do­ku­ment som läckt från sä­ker­hets­tjäns­ten och som re­dogjor­de för be­svä­ran­de men obe­kräf­ta­de upp­gif­ter om att Ryss­land har di­ver­se håll­ha­kar på Trump.

Ti­di­ga­re på da­gen ha­de det­ta fått Trump att lik­na sin egen sä­ker­hets­tjänst vid Na­zi­tyskland.

Det är in­te ut­an att en overk­lig­hets­käns­la in­fin­ner sig. Ge­nom att slänga till­ba­ka eti­ket­ten fa­ke news – som syf­tar på fab­ri­ce­ra­de lögn­er med po­li­tis­ka el­ler eko­no­mis­ka mo­tiv – på ett av de mest re­spek­te­ra­de me­di­er­na fram­kal­lar han ett slags be­grepps­mäs­sig svin­del.

Sam­ma vec­ka gick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na till an­grepp mot SMHI för hur ex­pert­myn­dig­he­ten pre­sen­te­rar kli­matsce­na­ri­er. För ex­tre­ma, tyck­te SD:S Mar­tin Kin­nu­nen, som ock­så tyck­te att sta­ten in­te ska äg­na sig åt kli­mat­po­li­tik. År 2016 ut­sågs post truth, post­san­ning, till årets in­ter­na­tio­nel­la ord. Vi le­ver i en tid där käns­lor, åsik­ter och re­na lögn­er of­ta vin­ner över fak­ta.

Många tyc­ker att man in­te ska jäm­fö­ra med 1930-ta­let, och visst ska man va­ra för­sik­tig med det. Men när jag ny­li­gen läs­te Kjell We­stös för­krigs­skild­ring Häg­ring 38, som vann Sve­ri­ges Ra­di­os ro­man­pris 2014, kän­de jag sam­ti­den flå­sa i nac­ken. Vi får föl­ja en nyskild Helsing­for­sad­vo­kat och hans kom­pis­gäng, som hängt ihop se­dan ung­do­men. Tyskland mull­rar, men är till en bör­jan ing­et som på allvar på­ver­kar fler än den en­da ju­dis­ka med­lem­men i grup­pen. Hit­ler ses, åt­minsto­ne i bör­jan av året 1938 då ro­ma­nen ut­spe­lar sig, med lätt för­und­ran, pa­rad med en miss­tro mot att han skul­le ut­gö­ra nå­got verk­ligt hot. Det är in­te alls olikt hur da­gens po­pu­lis­ter och nyauk­to­ri­tä­ra of­ta har be­trak­tats.

På si­dan 40 re­der Lotten Wiklund ut psy­ko­lo­gin bakom Trump, post‍ san­ning­ar, fil­ter­bubb­lor och kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. Mis­sa in­te hel­ler Åsa Nil­son­nes krönika på si­dan 18. Den hjälp­te mig att för­stå de för­såt­li­ga stra­te­gi­er som an­vänds för att ska­pa miss­tro, in­te minst mot kli­mat­forsk­ning­en.

Det är dags att slu­ta skrat­ta åt stol­lig­he­ter­na och bör­ja slå vakt om verk­lig­he­ten.

Käns­lor, åsik­ter och re­na lögn­er vin­ner över fak­ta

SNURRIGT Det är lätt att få svin­del när Do­nald Trump ta­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.