5 x personlighet

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Personlighet kan be­skri­vas ut­i­från föl­jan­de di­men­sio­ner, en­ligt den fem­fak­torsmo­dell som for­mu­le­rats av psy­ko­lo­ger­na Paul T. Cos­ta och Ro­bert R. Mcc­rae.

Neu­ro­ti­cism: be­nä­gen­het för ång­est, de­pres­si­va re­ak­tio­ner, ils­ken fi­ent­lig­het, im­puls­hand­ling­ar, sår­bar­het och stress­käns­lig­het. Mot­po­len är känslo­mäs­sig sta­bi­li­tet: ac­cep­tans, tillit, be­härsk­ning. Extra­ver­sion: säll­skap­lig­het, själv­sä­ker­het, vär­me i re­la­tio­ner, spän­nings­sö­kan­de, po­si­ti­va käns­lor. Mot­po­len är in­tro­ver­sion: slu­ten­het, in­åt­vänd­het, skygg­het, in­tres­se för det te­o­re­tis­ka och ab­strak­ta. Öp­pen­het: in­tres­se och mot­tag­lig­het för fan­ti­se­ran­de, käns­lo­ny­an­ser, ak­ti­vi­te­ter, nya idéer och nya vär­de­ring­ar. Mot­po­len är oin­tres­se för ny­mo­dig­he­ter och nya upp­le­vel­ser: kon­ser­va­tism, kon­ven­tio­nellt tän­kan­de, ri­gi­di­tet. Vän­lig­het/sym­pa­tisk­het: rätt­fram­het, tillit till och för­tro­en­de för and­ra, hjälp­sam­het, sam­ar­bets­vil­ja, med­käns­la. Mot­po­len är en av­vi­san­de håll­ning: miss­tänk­sam­het, ir­ri­ta­tion mot and­ra, cy­nism, brist på sam­ar­bets­vil­ja. Sam­vets­grann­het: nog­grann­het, pre­sta­tions­vil­ja, själv­di­sci­plin, ord­ning­sam­het, plikt­tro­gen­het, för­tänk­sam­het. Mot­po­len är lätt­sam­het: be­nä­gen­het för slarv, chan­stag­ning, lätt­ja, lik­gil­tig­het. Käl­la: Na­tur & Kul­turs Psy­ko­lo­gilex­i­kon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.