När­va­ro­sko­la för barn

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Jo­nas Matts­son

SIT­TA STILLA SOM EN GRODA: Mind­ful­ness för barn 5–12 år (och de­ras för­äld­rar)

ELINE SNEL [NA­TUR & KUL­TUR 2016]

Den ne­der­länds­ka mind­ful­nes­sin­struk­tö­ren Eline Snel gav ut Sit­ta stilla som en groda: Mind­ful­ness för barn 5–12 år (och de­ras för­äld­rar) år 2010. Se­dan dess har den sålt i över 400 000 ex­em­plar. Att den eng­els­ka över­sätt­ning­en fick ett för­ord av den stress­re­du­ce­ran­de mind­ful­nes­ste­ra­pins ska­pa­re, Jon Ka­bat-zinn, har sä­kert hjälpt för­sälj­ning­en på tra­ven. Hans för­ord finns även i den svens­ka ut­gå­van som nu kom­mit.

Eline Snels me­tod är en bar­nan­pas­sad va­ri­ant av Jon Ka­bat-zinns åt­ta vec­kor långa mind­ful­nes­spro­gram för vux­na, som allt­så var start­skot­tet till da­gens mind­ful­nes­svurm i väst­värl­den. Vad Eline Snel har gjort är bland an­nat att hit­ta me­ta­fo­rer som an­pas­sats för barn, som ti­telns and­nings­öv­ning med gro­dan som mo­dell, el­ler att slapp­na av som mjuk spa­get­ti. Hon har ock­så an­pas­sat ex­emp­len på stress­fak­to­rer till bar­nets skol-, kom­pis- och fa­mil­je­re­la­tio­ner. Till boken hör en sajt där man kan lyss­na på in­struk­tio­ner till de 11 öv­ning­ar som är själ­va kär­nan i boken. Det är li­te synd att des­sa in­te mer än i un­dan­tags­fall är ut­skriv­na i boken, så att man som för­äl­der ock­så kan lä­sa öv­ning­ar­na med sitt barn i stäl­let för att ba­ra lyss­na på en för­in­spe­lad röst i mo­bi­len el­ler da­torn.

GRO­DAN SOM GUI­DE TILL MINDFUL NESS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.