Att le­va med åld­ran­det

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Jesper Ny­ström

KONSTEN ATT BLI GAM­MAL

De­cen­ni­er­na pas­se­rar för­bi i allt snab­ba­re takt. Vi för­sö­ker in­ta­la oss att 50 är det nya 40 och att det är omo­ra­liskt att vil­ja pen­sio­ne­ra sig vid 65. ”Visst det är ba­ra siff­ror, men de sig­na­le­rar en verk­lig­het som smy­ger sig på en och plöts­ligt dy­ker upp i med­ve­tan­det: Den tid som har gått sträcks ut och den som finns kvar för­tä­tas och dö­den ryc­ker när­ma­re”, skri­ver den tys­ke fi­lo­so­fen Wilhelm Schmid i sin bok Konsten att bli gam­mal.

Det är en li­ten bok, den ryms näs­tan i fic­kan – som om för­fat­ta­rens av­sikt har va­rit att ska­pa en fält­hand­bok för åld­ran­dets men­ta­la ut­ma­ning­ar. En­ligt Wilhelm Schmid har åld­ran­det kom­mit att be­trak­tas som en sjuk­dom. Det är en olyck­lig miss­upp­fatt­ning. Åld­ran­det har en me­ning, som vi mås­te lä­ra oss att le­va med sna­ra­re än att för­sö­ka be­käm­pa. Det kan vi gö­ra ge­nom att fin­na vårt jämn­mod, ett till­stånd som är som skräd­dar­sytt för åld­ran­det, men som fal­lit i glöms­ka i mo­dern tid, en­ligt Wilhelm Schmid.

Han be­skri­ver vägen dit i tio steg. Det rör sig in­te om hand­fas­ta råd ut­an mer om still­sam­ma be­trak­tel­ser av li­vets oli­ka fa­ser och ut­ma­ning­ar. Wilhelm Schmid är in­sikts­full och hans enk­la och vack­ra språk om­fam­nar lä­sa­ren.

WILHELM SCHMID [LIND & CO 2016]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.