Mytomspun­net testos­te­ron

Modern Psykologi - - FRÅGOR + SVAR -

? Köns­hor­mo­net testos­te­ron har be­skri­vits som be­ty­del­se­fullt för man­nens häl­sa och sex­u­el­la funk­tio­ner, och ock­så som en bi­dra­gan­de or­sak till att små poj­kar över lag är spral­li­ga­re än tje­jer. I de­bat­ten ser jag dock of­ta två and­ra upp­fatt­ning­ar: dels att så­da­na skill­na­der mel­lan kö­nen in­te ska för­kla­ras ut­i­från bi­o­lo­gis­ka fak­to­rer som ex­em­pel­vis hor­mon, dels att testos­te­ro­nets roll har miss­för­ståtts och att många kvin­nor rent av skul­le ha hög­re testos­te­ron­hal­ter än många män. Hur lig­ger det till egent­li­gen? – Niclas ! Av al­la de hormoner som del­tar i re­gle­ring av äm­nes­om­sätt­nings­pro­ces­ser, till­växt och blod­trycks­re­gle­ring så står testos­te­ron ut – in­te för att det är ett livsvik­tigt hor­mon, ut­an för att det är så mytomspun­net. Upp­fatt­ning­ar och åsik­ter om vad testos­te­ron gör for­mas till stor del av me­di­er­na. Re­to­riskt slag­kraf­ti­ga be­grepp som ”testos­te­ronstin­na han­nar” el­ler ”rum­met var fyllt av testos­te­ron” sti­mu­le­rar fan­ta­si­er om vad testos­te­ron har för roll. Bland de van­li­ga­re fö­re­ställ­ning­ar­na är att testos­te­ron styr ag­gres­si­vi­tet och ökar sex­u­al­drif­ten.

Testos­te­ron är in­te kopp­lat till ag­gres­si­vi­tet hos män­ni­skor, ut­an det är män med brist på testos­te­ron som ut­tryc­ker mer ag­gres­si­vi­tet. Vid experiment där man gett män testos­te­ron i do­ser från nor­ma­la till ex­tremt höga har man in­te fun­nit någ­ra sig­na­ler om på­ver­kan på ag­gres­si­vi­tet. När det gäl­ler sex­u­ell lust, ka­pa­ci­tet och ak­ti­vi­tet finns ett trös­kel­vär­de för max­i­mal ef­fekt som lig­ger vid ned­re nor­mal­vär­des­grän­sen, och hög­re ni­vå­er av testos­te­ron ger ing­en ex­tra ef­fekt.

Testos­te­ron­ni­vån hos små­poj­kar är låg och på sam­ma ni­vå som hos flic­kor fram till pu­ber­te­ten. Ett un­dan­tag är dock pre­cis ef­ter föd­seln då poj­kar har en kort­va­rig steg­ring av testos­te­ron. Den­na pe­ri­od va­rar cir­ka en må­nad var­ef­ter ni­vå­er­na sjun­ker ner till det omät­ba­ra.

Un­der pe­ri­o­den från det att man bli­vit till (ett be­fruk­tat ägg) och bör­jat växa i liv­mo­dern sker hos poj­kar en ak­ti­ve­ring av te­stik­lar­nas testos­te­ron­pro­duk­tion. Det­ta sker från 6–7:e fos­ter­vec­kan och är nöd­vän­digt för köns­ut­veck­ling­en, det vill sä­ga bild­ning av in­re och ytt­re köns­or­gan. Det­ta sker un­der de förs­ta tolv fos­ter­vec­kor­na. Un­der res­ten av fos­ter­ti­den fort­sät­ter te­stik­lar­na att bil­da testos­te­ron i li­ten om­fatt­ning men till­räck­ligt för att på­ver­ka hjär­nans ut­veck­ling. Män har hög­re ni­vå­er av testos­te­ron un­der vux­en­li­vet och det finns ing­en pe­ri­od när kvin­nor har hög­re ni­vå­er. Dä­re­mot har män hög­re östro­gen­ni­vå­er än kvin­nor som pas­se­rat kli­mak­te­ri­et. Ste­fan Ar­ver, över­läka­re ANOVA, Andro­lo­gi­sex­u­al­me­di­cintrans­me­di­cin, Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set

IN­TE SANT I mot­sats till vad många tror är testo‍ste­ron in­te kopp­lat till ag­gres­si­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.