Män som bli­vit våld­tag­na.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - TEXT JEN­NIE AQUI­LO­NI­US

Sex­u­el­la över­grepp skär rakt in i man­lig­he­ten.

Slip­sen häng­er över man­nens nak­na bröst. Skjor­tan har han dra­git av sig. Den ro­man­tis­ka, flör­ti­ga stäm­ning­en från den fi­na re­stau­rang­en är bor­ta och Lars Gård­feldt är rädd. Nu i lä­gen­he­ten blir man­nen som han är på dejt med i stäl­let hot­full och tving­ar sig på ho­nom. Tryc­ker med un­derar­men över Lars hals så att det blir svårt att an­das.

– Det här var 1985, då ho­mo‍sex­u­el­la in­te ha­de någ­ra rät­tig­he­ter och det råd­de aids­hy­ste­ri. Jag tänk­te he­la ti­den att gran­nar­na in­te fick hö­ra att jag ha­de en man hos mig, säger Lars i dag.

Ef­ter ett tag slu­tar han att gö­ra mot­stånd. Då trött­nar man­nen och drar sig ur. Tar på sig si­na dy­ra brit­tis­ka strum­por, som han skru­tit om ti­di­ga­re på kväl­len, sam­lar ihop klä­der­na i fam­nen och går ut i hal­len. In­om den 20-åri­ga Lars rå­der to­talt ka­os. En stark käns­la av vär­de­lös­het spri­der sig i krop­pen. Han ha­de ju vil­ligt tac­kat ja till den där re­stau­rang­en och hop­pats på att de skul­le ha sex. Ha­de våt­tor­kat gol­vet och bäd­dat med mang­la­de la­kan.

– Man­nen ha­de in­te be­hövt tvinga sig till sex­et, jag var at­tra­he­rad av ho­nom och ha­de gär­na gett det till ho­nom. Men han vil­le in­te få sex av mig, han vil­le stjä­la det. Det bi­drog till skam­käns­lan som kom se­dan.

Lars be­rät­ta­de in­te om våld­täk­ten för nå­gon. Det tog många år in­nan han själv in­såg att det var ett sex­u­ellt över­grepp. Så­dant drab­ba­de ju kvin­nor och sked­de in­te i ho­mo‍sex­u­el­la re­la­tio­ner. Någ­ra år ef­ter över­grep­pet bör­ja­de han skä­ra sig för att han­te­ra sin ång­est.

LARS GÅRD­FELDT ÄR in­te en­sam. Själv­ska­de­be­te­en­de, för­ne­kan­de, skam och käns­lan av att va­ra vär­de­lös är van­ligt bland män som ut­satts för sex­u­el­la över­grepp. Det säger Ing­er Björ­klund, psy­ko­te­ra­peut på Rf­su-kli­ni­ken. Till­sam­mans med kol­le­gan Su­zan­na Bo­man har hon skri­vit rap­por­ten Män ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp: Er­fa­ren­he­ter från ett psy­ko­te­ra­peu­tiskt ar­be­te (2016).

– Det finns of­ta en klu­ven­het där man­nen säger att ”jag ha­de va­rit en helt an­nan per­son om det här in­te ha­de hänt” och sam­ti­digt ”men det var väl in­te så far­ligt”, säger Ing­er Björ­klund.

De 42 män­nen som rap­por­ten byg­ger på har va­rit ut­sat­ta som barn, ton­å­ring­ar och vux­na. För vis­sa har över­grep­pen skett en­sta­ka gång­er, för and­ra vid upp­re­pa­de till­fäl­len. Förö­var­na har va­rit allt från för­äld­rar till jämn­å­ri­ga och part­ner, och bå­de män och kvin­nor.

Många drab­ba­de li­der av post­trau­ma­tisk stress, flas­h­backs och kropps­li­ga sym­tom som mag­be­svär, hu­vud­värk

Om en kvin­na träng­er sig på en ung kil­le ser bå­de han och and­ra det som att han fick ett er­bju­dan­de

och sömn­svå­rig­he­ter. Of­ta har det ta­git många år in­nan de sökt hjälp och pra­tat om si­na er­fa­ren­he­ter.

kvin­nor är det

PRE­CIS SOM FÖR van­ligt att män tar på sig skul­den för det som hänt, an­kla­gar sig själ­va för att de in­te gjor­de mer mot­stånd. En stu­die från Sö­der­sjuk­hu­set vi­sar att 70 pro­cent av de kvin­nor som ut­satts för sex­u­el­la över­grepp re­a­ge­ra­de med fy­sisk im­mo­bi­li­tet, en ofri­vil­lig frys­re­ak­tion.

– Det är en fy­si­o­lo­gisk funk­tion som vi in­te styr över. Vi blir orör­li­ga, oför­mög­na att gö­ra mot­stånd och puls och blod­tryck sjun­ker. Så re­a­ge­rar bå­de kvin­nor och män. Vår er­fa­ren­het är att en man, som kanske är välträ­nad och stark, har svårt att för­stå och ac­cep­te­ra att han in­te kun­de han­te­ra si­tu­a­tio­nen på ett an­nat sätt.

För män finns det of­ta yt­ter­li­ga­re en för­stärkt skamdi­men­sion ef­tersom sex­u­el­la över­grepp skär rakt in i sam­häl­lets bild av vad det in­ne­bär att va­ra man.

– Man­nen ses som kraft­full, den som tar ini­ti­a­ti­vet och all­tid vill ha sex. Om till ex­em­pel en kvin­na träng­er sig på en ung kil­le ser bå­de han och and­ra det som att han fick ett er­bju­dan­de, men i stäl­let kän­de han kanske starkt obe­hag och var rädd.

När en man för­gri­per sig på en an­nan man för­knip­pas det of­ta med an­ta­gan­den om ho­mo­sex­u­a­li­tet, en­ligt Ing­er Björ­klund. Men var­ken den som ut­satts el­ler för­ö­va­ren be­hö­ver va­ra gay. Många drar sig ock­så för att sö­ka vård ef­tersom de är räd­da för att bli be­möt­ta ut­i­från ste­re­o­ty­pa an­ta­gan­den. He­te­ro­sex­u­el­la män ifrå­ga­sät­ter ock­så of­ta sin egen sex­u­a­li­tet.

Få av kli­en­ter­na har be­rät­tat om si­na er­fa­ren­he­ter för

nå­gon. Men det är just att pra­ta som hjäl­per män­nen att ta si­na käns­lor på allvar, för­stå si­na re­ak­tio­ner och läg­ga skul­den där den hör hem­ma, på för­ö­va­ren.

– I all form av trau­ma­be­ar­bet­ning ska­par per­so­nen en be­rät­tel­se som häng­er ihop och som går att le­va med, i stäl­let för osor­te­ra­de min­nes­frag­ment som kom­mer upp och at­tac­ke­rar en, som till ex­em­pel käns­lor av att va­ra en hemsk och vär­de­lös per­son, säger Ing­er Björ­klund.

of­ta stått på

LARS GÅRD­FELDT HAR bar­ri­ka­der­na för hb­tq-per­so­ners rät­tig­he­ter, käm­pat för att vid­ga ra­mar­na för vad en man och kvin­na kan va­ra. Själ­va över­grep­pet har han be­rät­tat om i an­to­lo­gin F-ordet: Mot en

ny fe­mi­nism (Al­fa­be­ta 2008) och på fö­re­läs­ning­ar. Det har bli­vit ett sätt att be­ar­be­ta hän­del­sen. Men käns­lor­na av skuld och skam är det få som vet om.

– Trots att jag ut­åt är en med­ve­ten, po­li­tisk ak­ti­vist kän­ner jag skam över er­fa­ren­he­ter som fal­ler ut­an­för nor­men.

För Lars Gård­feldt tog det många år att slu­ta skä­ra sig. Själv­ska­de­be­te­en­det blev yt­ter­li­ga­re en käl­la till skam, och han blev lät­tad när han fick ve­ta att det är en van­lig re­ak­tion bland män som ut­satts för sex­u­el­la över­grepp. En­ligt en un­der­sök­ning från Na­tio­nellt cent­rum för kvin­no­frid är själv­ska­de­be­te­en­de tre gång­er så van­ligt hos kvin­nor som va­rit ut­sat­ta för över­grepp, jäm­fört med den öv­ri­ga be­folk­ning­en. Hos män är det fem gång­er så van­ligt.

Lars har ny­li­gen skilt sig ef­ter 28 år, och tan­ken på att träf­fa en ny man känns li­te skräm­man­de.

– Jag vet ju att det finns en mas­sa un­der­ba­ra kil­lar där­u­te, men man kan ock­så ha otur. Om jag skul­le gå på dejt skul­le jag vil­ja att mi­na bäs­ta po­la­re vet vad kil­len he­ter, hans per­son­num­mer och vil­ken adress vi är på. I Mo­dern Psy­ko­lo­gi 9/2016 skrev Jen­nie Aqui­lo­ni­us om våld­sam­ma män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.