Få barn sent och blick­tips.

Köns­hor­mon sti­mu­le­rar kog­ni­tio­nen.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Kvin­nor är smar­ta­re i 60-års­ål­dern om de fött sitt sista barn ef­ter att de fyllt 35 år, har an­vänt hor­mo­nel­la pre­ven­tiv­me­del i över tio år el­ler fått sin förs­ta mens in­nan de fyllt 13. Det vi­sar fors­ka­re från Uni­ver­si­ty of South Ca­li­for­nia som stu­de­rat 830 kvin­nor som pas­se­rat över­gångs­ål­dern. Kvin­nor­na fick gö­ra en se­rie tes­ter av bland an­nat min­ne, upp­märk­sam­het och kon­cent­ra­tion.

Att ha fått sista men­sen sent ha­de ock­så po­si­ti­va ef­fek­ter på kog­ni­tio­nen, lik­som av­brut­na gra­vi­di­te­ter.

Ti­di­ga­re stu­di­er vi­sar att många kvin­nor upp­le­ver att de­ras kog­ni­tion för­säm­ras ef­ter kli­mak­te­ri­et, då hal­ten av kvinn­li­ga köns­hor­mo­ner av­tar. Fors­kar­na tror att den öka­de kog­ni­ti­va för­må­gan hos för­söks­per­so­ner­na har att gö­ra med hög­re ni­vå­er av köns­hor­mo­ner­na östro­gen och pro­ges­te­ron, som bland an­nat en se­na­re gra­vi­di­tet ger upp­hov till. Stu­di­en har pub­li­ce­rats i Jour­nal of the Ame­ri­can Ge­ri­a­trics So­ci­e­ty.

KLOK MAMMA Gra­vi­di­te­ter ef­ter 35 års ål­der gyn­nar kog­ni­tio­nen vid 60.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.