De­mens, fals­ka min­nen och oli­ka sor­ters lögn­er.

Stor be­folk­nings­stu­die vi­sar på sam­band.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Ris­ken för de­mens ökar om du bor nä­ra en tungt tra­fi­ke­rad väg. Det vi­sar en stu­die i The Lan­cet, där be­folk­ning­en i On­ta­rio, Ka­na­da, har följts mel­lan 2001 och 2012. Av de 2,2 mil­jo­ner 55–85-åring­ar­na ut­veck­la­de 243 611 de­mens – och det var de som bod­de när­mast tra­fi­ken som drab­ba­des mest. Att bo när­ma­re än 50 me­ter gav sju pro­cent stör­re san­no­lik­het att bli de­ment jäm­fört med att bo mer än 200 me­ter från bi­lar­na. För dem som bod­de mel­lan 50 och 100 me­ter från tra­fi­ken var ris­ken fy­ra pro­cent, och två pro­cent för dem som bod­de mel­lan 100 och 200 me­ter bort. För bo­en­de mer än 200 me­ter från den tunga tra­fi­ken fann fors­kar­na ing­en för­höjd risk.

Fors­kar­na kopp­lar de­mens­ris­ken till kvä­ve­ox­id i av­ga­ser­na och små par­tik­lar från så­väl av­ga­ser som brom­sar, däck och vägar. En­bart kvä­ve­ox­i­den och par­tik­lar­na kun­de dock in­te för­kla­ra he­la den öka­de fö­re­koms­ten av de­mens. Fors­kar­na spe­ku­le­rar i att även bul­ler och and­ra av­ga­säm­nen kan bi­dra.

Även risk för parkin­son och mul­ti­pel skle­ros mät­tes bland 4,4 mil­jo­ner On­ta­ri­o­bor mel­lan 20 och 55 år, men där syn­tes ing­et sam­band med när­he­ten till tra­fi­ken.

LIVSMILJÖ Av­ga­ser och par­tik­lar från tra­fi­ken ökar de­mens­ris­ken hos de bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.