ORDET Gra­vid­hjär­na.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Fe­no­me­net gra­vid­hjär­na – att gra­vi­da kvin­nor skul­le bli men­talt på­ver­ka­de av gra­vi­di­te­ten så att de glöm­mer sa­ker el­ler kän­ner sig all­mänt vir­ri­ga – har va­rit om­tvis­tat och svårt att be­läg­ga. Men i en ny stu­die från Uni­ver­si­tat autò­no­ma de Bar­ce­lo­na har man med hjälp av mag­net­ka­me­ra bland an­nat kun­nat se en minsk­ning av grå hjärn­sub­stans i om­rå­den as­so­ci­e­ra­de med so­ci­al kog­ni­tion hos första­gångs­gra­vi­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.