Där­för blir du mo­ti­ve­rad

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Fred­rik Claes­son

PAYOFF: The hid­den lo­gic that sha­pes our mo­ti­va­tions DAN ARI­ELY [TED BOOKS 2016] TED Books är en möj­lig­het att för­dju­pa och för­länga upp­le­vel­ser­na av de kor­ta fö­re­läs­ning­ar­na som dis­tri­bue­ras via Ted.com. De bok­tit­lar man gett ut om­fat­tar pre­cis som Ted-fö­re­läs­ning­ar­na en bred flo­ra av te­man – det finns nå­got för al­la.

Dan Ari­ely, fors­ka­re och psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor vid Du­ke uni­ver­si­ty i North Ca­ro­li­na, USA, skri­ver i sin bok om mo­ti­va­tion. Han be­skri­ver sitt per­son­li­ga för­hål­lan­de till mo­ti­va­tio­nen, och hans sätt att för­med­la per­son­li­ga in­sik­ter kom­bi­ne­rat med forsk­nings­re­fe­ren­ser gör boken ro­lig och lätt att ta till sig.

Med in­tres­san­ta ex­em­pel vi­sar för­fat­ta­ren hur me­nings­lö­sa peng­ar är som mo­ti­va­tor – ibland kan de till och med få mot­satt ef­fekt! Och det­ta trots att det van­li­gen är där vi ham­nar i sam­tal om mo­ti­va­tion i ar­be­tet. Dan Ari­ely be­to­nar i stäl­let vik­ten av sam­man­hang och an­knyt­ning för mo­ti­va­tio­nen. Han får oss att tän­ka till, och med boken föds tan­ken på att grä­va dju­pa­re i mo­ti­va­tio­nen. Dess­utom in­ne­hål­ler de 100 si­dor­na en del väg­led­ning i hur vi når dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.