KÄR­LEK 2.0

Modern Psykologi - - INSIKT -

IN­TE BA­RA K ÄRLEKSPAR

Bar­ba­ra Fre­drick­son, emo­tions­fors­ka­re och pro­fil in­om om­rå­det po­si­tiv psy­ko­lo­gi, skri­ver i sin bok Lo­ve 2.0 (Plu­me 2013) om kär­lek ut­i­från ett bi­o­lo­giskt per­spek­tiv. Hon me­nar att kär­lek hand­lar om po­si­tiv re­so­nans mel­lan två in­di­vi­der, där man de­lar käns­lor, syn­kro­ni­se­rar bi­o­ke­min och kän­ner öm­se­si­dig om­sorg. Det­ta sker in­te ba­ra mel­lan kär­lekspar, ut­an ock­så i mö­ten med vän­ner

el­ler främ­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.