Han fann verk­tyg för för­änd­ring i flyk­ting­läg­ret.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Mo­ni­ca Hans­son

Ali Aman le­ver i ett flyk­ting­lä­ger i nor­ra Dji­bou­ti, där tem­pe­ra­tu­ren når över fem­tio gra­der och sand­stor­mar sve­per in om som­rar­na. Det här är ock­så plat­sen där Ali Aman fun­nit verk­ty­gen för att för­änd­ra sitt liv.

Han flyd­de från Je­men 2015 när hou­ti­re­bel­ler­na från norr tog över sto­ra de­lar av lan­det. Fö­re kri­get be­höv­de han en för­änd­ring i sitt liv, men han kun­de in­te för­må sig själv att gö­ra nå­got åt sin si­tu­a­tion. Han tog sig all­tid an dis­kus­sio­ner. På so­ci­a­la me­di­er del­tog han i de­bat­ter om po­li­tik, tro och ra­di­ka­li­se­ring.

– Jag vil­le ha de­mo­kra­ti och fri­het. För det för­följ­des jag. Jag tving­a­des slu­ta ar­be­ta på grund av ho­ten, be­rät‍ tar Ali Aman.

När hou­ti­re­bel‍ ler­na in­tog hu­vud‍ sta­den såg han inga and­ra ut­vä­gar än att fly. Nu le­ver han i flyk­ting­läg­ret, på en av jor­dens var­mas­te plat­ser.

– Det he­la var en chock. Jag kän­de att mitt liv var över, för hur skul­le jag kun­na le­va på den här plat­sen?

I dag går han på lek­tio­ner i sam­tal­seng­els­ka i läg­ret och när vi be­sö­ker ho­nom pra­tar de om de­pres­sio­nens oli­ka steg. Lek­tio­ner­na drivs av Lut­hers­ka världs­sam­fun­det och an­vänds för att hjäl­pa män­ni­skor­na till att få en po­si­tiv ut­veck­ling ef­ter de­ras trau­man, och att ska­pa po­si­ti­va tan­kar. En bild som an­vänds vi­sar en man som är mitt i språng­et mel­lan två klip­pav­sat­ser. Det finns två sa­ker att väl­ja mel­lan: att fal­la mel­lan klip­por­na och dö, el­ler att nå and­ra si­dan och bör­ja om på nytt. För till­ba­ka kom­mer han in­te.

– Sak­ta lär­de jag mig att för‍ änd­ring hand­lar om att und‍ vi­ka dö­den. För att fort­sät­ta le­va så mås­te vi för­änd­ras. Vi le­ver ba­ra i två di­men­sio­ner, lik­gil­tig­het och död. Var är höj­den nå­gon­stans? Jag vill le­va i fri­het, jag vill fly­ga som en få­gel, ta ste­get och hop­pa över ber­get. – Vi vet in­te vad som finns på and­ra si­dan men här

har jag lärt mig att vå­ga för­änd­ra mig själv för att kun­na ska­pa ett nytt liv, sä­ger Ali Aman.

JE­MEN 2,5 mil­jo­ner le­ver som in­tern‍ flyk­ting­ar. fl­flyk­ting­ar. Ett få­tal har lyc­kats ta sig till Dji­bou­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.