Från le­dar­le­jon till kbt-öd­lor.

Åt­ta forsk­nings­ba­se­ra­de steg till fram­gång.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

LEJONAGENDAN: Fram­gångs­rikt le­dar­skap ge­nom stark häl­sa och men­tal trä­ning

CE­CI­LIA DUBERG [LIBER 2017]

I sitt yr­ke som men­tal coach och spe­ci­a­list in­om häl­so‍ psy­ko­lo­gi har Ce­ci­lia Duberg haft många sam­ar­be­ten med id­rotts­stjär­nor, ar­tis­ter och högt upp­sat­ta che­fer i nä­rings‍ li­vet.

De re­sul­tat de till­sam‍ mans har ska­pat byg­ger på den mo­dell som hon kal­lar för lejonagendan. Tan­ken med boken med sam­ma namn är att för­med­la pro­gram­met och dess åt­ta för­må­gor för in­re och ytt­re le­dar­skap.

Vad gäl­ler nam­net så kon‍ sta­te­rar Ce­ci­lia Duberg att le‍ jo­net var­ken är det snab­bas­te, störs­ta el­ler smar­tas­te dju­ret, men är än­då sa­van­nens okrön­ta ko­nung – för har du nå­gon­sin sett ett le­jon mul­titas­ka el­ler tap­pa kon­cent­ra­tio­nen, frå­gar hon re­to­riskt.

NU HAR JAG vis­ser­li­gen ald­rig sett ett le­jon för­sö­ka öka sin emo­tio­nel­la in­tel­li­gens, skri­va en sto­ry kring sig själv och sitt le­dar­skap el­ler re­flek­te­ra över si­na seg­rar hel­ler – någ­ra av pro­gram­mets åt­ta för­må­gor. Nå­väl, man fat­tar po­äng­en. De le­da­re, id­rot­ta­re och ar­tis­ter som Ce­ci­lia Duberg kal­lar li­onminds ut­mär­ker sig ge­nom att va­ra men­talt gra­ci­ö­sa och re­surs­star­ka. De ser, lyss­nar och ut­ma­nar från hjär­tat. Och det är allt­så i den rikt­ning­en hon vill knuf­fa lä­sa­ren.

Hen­nes mo­dell har sin bas i kbt, häl­so­psy­ko­lo­gi och bland and­ra ut­veck­lings­psy­ko­lo­gen Ro­bert Ke­gans te­o­ri­er (som Tor Wen­ner­berg skrev om i Mo­dern Psy­ko­lo­gi 3/2017). Hon har stu­de­rat för Ke­gan själv och byg­ger sin le­jon‍ agen­da på ett di­gert bat­te­ri av forsk­ning in­om psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness och neu­ro­ve­ten‍ skap.

Fak­tum är att det hand­lar om åt­ta re­la­tivt kon­kre­ta för­må­gor att ar­be­ta med – bland an­nat hur vi bäst sän­ker trösklar när nå­got känns ut­ma­nan­de och vik­ten av ru­ti‍ ner, va­nor och ri­tu­a­ler. Boken var­var fall­be­skriv­ning­ar med te­o­ri och re­la­tivt enk­la gör det själv-sek­tio­ner.

Lik­som and­ra böc­ker i gen­ren ligger det he­la ti­den på grän­sen till att bli väl upp‍ ford­ran­de och käckt – men Ce­ci­la Duberg pas­se­rar som tur är ald­rig den, ut­an be­hål‍ ler i al­la fall mitt in­tres­se rakt ige­nom.

KRAFTDJUR Ge­nom att hit­ta di­na in­re styr­kor blir du en bätt­re le­da­re – för bå­de dig själv och and­ra. PER‍ SONLIG UTVECK‍ LING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.