Han vill få dig att för­stå hun­den.

Bo Sö­der­ström vill få oss att för­stå hun­den bätt­re.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – An­ders Svens­son

Ibo­ken Hur tän­ker din hund? (Bon­ni­er fakta) be‍ rät­tar Bo Sö­der­ström om den se­nas­te forsk­ning­en om hun­dens be­te­en­de. Han skild­rar sam­spe­let mel‍ lan män­ni­ska och hund och hun­dens sig­na­ler. Ti­di­ga­re har han skri­vit en lik­nan­de bok om kat­ten.

– Det är up­pen­bart att hun‍ den är mer som oss. Om man går till­ba­ka till de vil­da för­fä‍ der­na, vild­kat­ten och var‍ gen, ser man att kat­ten är ett en­sam­le­van­de natt­djur me­dan var­gen är so­ci­al och grupp‍ le­van­de. Det krävs en grupp var­gar för att kun­na fäl­la ett by­tes­djur. Män­ni­skan är pre­cis som var­gen ett so­ci­alt djur. Hur bra är vi på att för­stå hun­dens be­hov? – Vi blir allt bätt­re på det. För in­te så länge se­dan upp‍ fost­ra­de man hun­dar ge­nom att va­ra do­mi­nant. Hun­den skul­le helt en­kelt ku­vas. Nu upp­fost­rar vi hun­den mer som vi upp­fost­rar vå­ra barn. Vi be­lö­nar go­da be­te­en­den och till­sam­mans lär vi oss nya sa‍ ker med gläd­jen som driv­kraft. Är hun­den bätt­re på att för­stå män­ni­skan än vad män­ni­skan är på att för­stå hun­den? – Jag tror att hun­den vill för­stå oss mer än vad vi vill för­stå hun­den. I all­män­het är det ju vi som står högst i rang. Fle­ra oli­ka experiment vi­sar att hun­dar verk­li­gen fun­de­rar över hur vi fun­ge­rar och över vå­ra so­ci­a­la in­ter­ak­tio­ner. Den läg­ger mär­ke till myc­ket mer än vad vi tror. Hur kom­mer vår re­la­tion till hun­den att ut­veck­las i fram‍ ti­den? – Nå­got vi sett de se­nas­te åren är att hun­den får fler yr­kes­mäs­si­ga funk­tio­ner, som läs­hund och vård­hund.

En läs­hund är en hund som an­vänds i läs­un­der­vis­ning. Barn lä­ser allt­så högt för läs­hun­den i stäl­let för en män‍ nis­ka. Hun­den ger trygg­het sam­ti­digt som den in­te mär­ker el­ler dö­mer om den som lä­ser gör bort sig.

– De här nya yr­kes­mark‍ na­der­na tror jag kom­mer att fort­sät­ta att växa. Här är det sna­rast tek­ni­ken som be‍ grän­sar. Hun­dens otro­ligt väl­ut­veck­la­de lukt­sin­ne har vi egent­li­gen ba­ra bör­jat an‍ vän­da. Finns det allt­så fog för att kal­la hun­den män­ni­skans bäs­ta vän? – Ja, jag får med­ge det trots att jag har haft katt i 30 år. Hun­den är en bätt­re vän till män­ni­skan än vad män­ni­skan själv är. Den är oer­hört lo­jal och vill all­tid va­ra till lags. Of­ta för­står den vår sin­nes‍ stäm­ning långt mer än vad många and­ra gör i da­gens stres­sa­de sam­häl­le. Hun­dens fo­kus ligger ju all­tid på dig.

GO­DA GRANNAR Den ir­länds­ka rö­da set­tern Vil­le bor gran­ne med Bo Sö­der­ström, som till var­dags ar­be­tar på Kung­li­ga Ve­ten‍ skaps­a­ka­de‍

mi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.