Psy­ko­lo­gi + yo­ga.

De kom­bi­ne­rar yo­ga med com­pas­sionfo­ku­se­rad te­ra­pi.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Det man gör i te­ra­pi på­min­ner myc­ket om det man gör på yo­ga­mat­tan. Det är ett självom­hän‍ der­ta­gan­de, sä­ger psy­ko­lo­gen Fri­da Hy­lan­der, som ock­så är yo­ga­in­struk­tör.

Till­sam­mans med Ma­ria Jo­hans­son, ock­så hon psy­ko‍ log och yo­ga­in­struk­tör, har hon ut­veck­lat ett pro­gram som de kal­lar för Yo­mi. Det byg­ger på å ena si­dan yo­ga och mind­ful­ness, å and­ra si­dan be­te­en­de­te­ra­pi, ac­cep­tan­ce and com­mit­ment the­ra­py och com­pas­sionfo­ku­se­rad te­ra­pi. Grun­den till Yo­mi la­de de 2012 i sitt ge­men­sam­ma ex­a­mens‍ ar­be­te på psy­ko­log­pro­gram‍ met vid Lunds uni­ver­si­tet.

– I stu­di­en som vi gjor­de då kun­de vi se att de med­ver‍ kan­de blev mind­re stres­sa­de och kän­de mind­re oro ef­ter fem vec­kor med pro­gram­met, sä­ger Fri­da Hy­lan­der.

Ti­di­ga­re i år pub­li­ce­ra­des de­ras stu­die i den ve­ten­skap‍ li­ga tid­skrif­ten Anxi­e­ty, Stress & Co­ping och nu stu­de­ras me­to­den i ett forsk­nings­pro‍ jekt vid Lunds uni­ver­si­tet och Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus.

– Ut­i­från de pre­li­mi­nä­ra re‍ sul­ta­ten ser det lo­van­de ut och ty­der på att den här ver­sio­nen av yo­ga i kom­bi­na­tion med psy­ko­e­du­ka­tion ger go­da ef‍ fek­ter, så­väl psy­ko­lo­giskt som kropps­ligt.

Psy­ko­e­du­ka­tio­nen be­står av in­for­ma­tion om hur stress på­ver­kar, hur man kan ar­be­ta med ac­cep­tans och hur själv‍ med­käns­la fun­ge­rar, för­kla­rar Fri­da Hy­lan­der. Hon på­pe­kar att pro­gram­met bör ses som en fö­re­byg­gan­de in­sats. Det får in­te hel­ler kal­las för be­hand‍ ling, ef­tersom till­räck­li­ga kli­nis­ka stu­di­er än­nu sak­nas.

– Vi hop­pas kun­na för­ank­ra me­to­den än mer i forsk­ning. Vill man an­vän­da yo­ga och psy­ko­lo­gi i kom­bi­na­tion på ett se­ri­öst sätt mås­te man se sta­bi­la re­sul­tat i forsk­ning.

YO­MI På www.yo­mi.nu be­rät­tar Fri­da och Ma­ria mer somsin me­tod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.