Var­för job­ba?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Ar­bets­kam­ra­ter­na pas­sar på att sit­ta ute och äta lunch. Kanske är det sista gång­en i år. Res­ter av se­mester­käns­lan finns fort­fa­ran­de kvar i krop­pen. Att bör­ja job­ba igen kom li­te som en chock. De ti­di­ga morg‍ nar­na, mö­te­na, för­sko­le­hämt‍ ning­ar­na – pres­sen.

Pre­cis in­nan de ska re­sa sig och gå till­ba­ka till job­bet stäl­ler Nick­las en frå­ga och vän­ner­na bör­jar ar­gu­men­te­ra. Läs vad de tyc­ker och tän­ker, ta ställ­ning – vad tän­ker du?

NICK­LAS: Var­för ar­be­tar man över hu­vud ta­get? ALEIA: Vad me­nar du? NICK­LAS: Tänk att få va­ra le­dig jämt, gö­ra sa­ker i sin egen takt. ALEIA: Men det fun­kar ju in­te? TIM: Jag hål­ler med – hur skul­le det se ut om vi al­la ba­ra slö­a­de? NICK­LAS: Läng­tar in­te ni ef­ter fri­he­ten? ALEIA: Fri­het lå­ter ju bra i te­o­rin, men går det att va­ra helt fri? NICK­LAS: Va­då slö­a­de? Jag skul­le va­ra minst li­ka ak­tiv som nu, fast med det jag själv vill. Fis­ka, äls­ka, tän­ka. TIM: Men på så sätt bi­drar du ju in­te till det ge­men­sam­ma! Jag ser ar­be­tet som en vik­tig del av vad det är att va­ra män­ni­ska och att le­va till­sam­mans med and­ra. Om in­te al­la hjäl­per till kom­mer vi in­te att kun­na ska­pa det go­da sam­häl­let. ALEIA: Ni ser allt så svart­vitt. Job­ba – in­te job­ba. Visst vo­re det här­ligt att slip­pa gå till job‍ bet. Att va­ra fy­siskt fri. Men in­ne­bär det verk­li­gen att du kan gö­ra vad du vill Nick‍ las? Finns det in­te en mas­sa in­ne­bo­en­de mot­sätt­ning­ar här? Ing­et jobb be­ty­der ju till ex­em­pel inga peng­ar. Svårt att för­verk­li­ga sig själv med tom plån­bok! Kanske mås­te vi ac­cep­te­ra vis­sa be­gräns‍ ning­ar för att ha lyx­en att va­ra del­tids­fria. NICK­LAS: Vad job­bi­ga ni är. Jag tän­ker i al­la fall bör­ja läg­ga un­dan peng­ar så att jag näs­ta år kan ge mig själv ett friår. Nick­las, Aleia och Tim har tre oli­ka sätt att se på ar­be­tet. Vem hål­ler du med?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.