Hej då, dag­bok!

Modern Psykologi - - INTRO - Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Se­nast jag flyt­ta­de så för­va­ra­de vi en hel del sa­ker i ett hyr­för­råd un­der någ­ra må­na­der. Främst be­rod­de det på att vi vil­le ren­sa lä­gen­he­ten in­för det mått av sty­ling som nu­me­ra är en del av al­la bo­stads­af­fä­rer, men det var ock­så skönt att in­te pac­ka in allt man äger i den nya lä­gen­he­ten di­rekt. Al­la som har va­rit i ett för­råds‍ kom­plex vet att det in­te är nå­gon sär­skilt triv­sam mil­jö, men jag fann en viss ro i att sit­ta där och gå ige­nom vad jag vil­le spa­ra och vad jag vil­le slänga.

En del av det jag be­stäm­de mig för att slänga var gam­la dag­böc­ker. Att blädd­ra i dem väck­te min­nen, någ­ra go­da och en hel del job­bi­ga. Det var i ung­do­men och all­ra mest un­der tuf­fa pe­ri­o­der som jag skri­vit.

Till viss del släng­de jag dem väl för att jag in­te ha­de nå­gon lust att and­ra skul­le hit­ta dag­böc­ker­na och lä­sa dem. Men att åter­vän­da till dem i det där ogäst­vän­li­ga för­rå­det blev ock­så ett sätt att för­so­nas med min egen histo­ria. En hel del av det jag skri­vit om var så­dant som jag helst in­te tän­ker på till var­dags – till och med har skju­tit bort – men nu kän­de jag att jag kun­de in­för­li­va det med mitt nu­va­ran­de jag.

När jag läs­te Ka­rin Al­freds­sons ar­ti­kel om dag­böc­ker, på si­dan 34, så kän­de jag igen mig i hur de hon träf­fat för­hål­lit sig till si­na dag­böc­ker. Och jag kän­ner in­te läng­re det sting av då­ligt sam­ve­te jag haft för att jag gjor­de mig av med dag­böc­ker­na. De fyll­de sin funk­tion när jag skrev dem, pre­cis som jag är glad att jag ploc­ka­de fram dem 20 år se­na­re. Men se­dan be­höv­des de in­te mer. Jag var fär­dig med dem.

Mo­dern Psy­ko­lo­gi till‍

ÅR 2014 GJOR­DE sam­mans med Forsk­ning & Fram­steg ett spe­ci­al­num­mer om fi­lo­so­fi. Det blev så lyc­kat att vi lät det bli en egen tid­ning, Mo­dern Fi­lo­so­fi. Ef­ter tre år ger vi nu åter plats åt fi­lo­so­fin in­nan­för Mo­dern Psy­ko­lo­gis pär­mar, i och med att Mo­dern Fi­lo­so­fi slu­tar att ges ut som egen ti­tel.

För oss på Mo­dern Psy­ko­lo­gi är det ett varmt åter­se­en­de. I det här num­ret finns en ny vin­jett, Dilemmat på si­dan 19, som är häm­tad di­rekt från Mo­dern Fi­lo­so­fi. Och som du kan se i fi­lo­so­fen Åsa Wik­forss ar­ti­kel på si­dan 30 så krävs bå­de kun­skaps­te­o­re­tis­ka re­so­ne­mang från fi­lo­so­fin och psy­ko­lo­gisk forsk­ning om kog­ni­tiv bi­as, för att för­kla­ra den kun­skaps­re­sistens som gör sig allt­mer märk­bar. Även när psy­ko­lo­gen Tor Wen‍ ner­berg på si­dan 48 skri­ver om samar‍ be­tets evo­lu­tion, så bi­drar bå­de fi­lo­so­fi och psy­ko­lo­gi till att öka vår för­stå­el­se för en av de skil­je­lin­jer som i dag blir allt syn­li­ga­re, näm­li­gen den mel­lan grupp‍ ego­is­tis­ka ten­den­ser och en värld ba­se‍ rad på sam­ar­be­te över grän­ser­na.

Jag har in­te läng‍ re då­ligt sam­ve­te för att jag släng­de dag‍ böc­ker­na

FÄR­DIG Att åter­vän­da till dag­böc­ker­na var bra, men se­dan be­höv­des de in­te läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.