Stäl­la upp på sex?

Det sä­ger psy­ko­lo­gen om när den ena vill lig­ga, och den and­ra är mer … ljum.

Modern Psykologi - - SMARTARE RELATIONER - TEXT AN­NA-MA­RIA STAWREBERG

Emma och Pa­trik har va­rit ett par i 20 år och har fy­ra barn i åld­rar­na tio till ar­ton år. Un­der vis­sa pe‍ ri­o­der har de­ras sex­liv va­rit näs­tan obe­fint­ligt.

– In­te på grund av att vi in­te äls­kat varand­ra, mer för att vi va­rit så tröt­ta, sä­ger Emma.

– Och pri­o­ri­te­rat an­nat än varand­ra, fyl­ler Pa­trik i.

Till slut ham­na­de de i nå­gon form av död­lä­ge, där ste­get att klä av sig till­sam­mans och ha sex kän­des opro­por­tio­ner­ligt stort.

– Det kan lå­ta löj­ligt, men jag kän­de mig näs­tan ner­vös, sä­ger Pa­trik.

IBLAND KÄNNS DET

som om al­la and­ra har ett raff­lan­de, pas‍ si­o­ne­rat och ex­tremt till­freds‍ stäl­lan­de sex­liv.

El­ler? Är verk­li­gen lust nå­got som all­tid in­träf­far ex­akt sam‍ ti­digt hos bäg­ge par­ter i ett för‍ hål­lan­de? Och är det då fel att ibland ”stäl­la upp”, ef­tersom vi al­la vet vil­ket smörj­me­del sex är för re­la­tio­nen?

– Just for­mu­le­ring­en ”stäl­la upp” blir pro­ble­ma­tisk, ef­ter‍ som det då blir un­der­för­stått att ba­ra den ena har lust och den and­ra in­te. Då blir det så klart ne­ga­tivt, sä­ger Ka­ta‍ ri­na Görts Öberg, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut och auk­to­ri­se­rad sex­o­log vid Ka­ro‍ lins­ka sjuk­hu­set.

– Kanske är det sna­ra­re så att den ena har lust, och den and­ra har lust att ha lust.

Ka­ta­ri­na Görts Öberg po‍ äng­te­rar att den di­stink­tio­nen är vik­tig, att hon pra­tar om bris­tan­de lust hos par som har det bra i öv­rigt och där ing­en har nå­got sex­u­ellt trau­ma i ba­ga­get.

För själv­klart är sex för den and­ras skull en möj­lig­het, om det känns okej för bäg­ge par­ter. Un­ge­fär som att be sin sam­bo om ax­el­mas­sage, trots att hen helst av allt vill tit­ta på Twin

Pe­aks.

– Vi har många fö­re­ställ‍ ning­ar om hur det ”ska” va­ra, men det kan ab­so­lut fun­ka att ba­ra den ena blir till­freds‍ ställd, sä­ger Ka­ta­ri­na Görts Öberg.

Men om vi för­ut­sät­ter att den som är mer ljum fak­tiskt vill ha mer lust, då gäl­ler det att gö­ra nå­got åt si­tu­a­tio­nen.

– Det är märk­ligt att vi tror att sex­lus­ten ska in­fin­na sig som ett brev på pos­ten. Det gör den näm­li­gen in­te all­tid, kon­sta­te­rar hon.

Det må lå­ta hur osex­igt som helst, men sex be­hö­ver of­ta pla­ne­ras in, pre­cis som mat‍ in­köp och städ­ning.

– Hand­lar det om trött­het, nå­got som är myc­ket van­ligt, då gäl­ler det att pla­ne­ra in rätt tid på dyg­net. Hand­lar det om tids­brist, då be­hö­ver man pri­o­ri­te­ra och fun­de­ra över vad man vill få ut här i li­vet.

Sex har näm­li­gen en sy­ner‍ gi­ef­fekt: Ju mer du har sex, desto of­ta­re vill du ha sex. Vän­tar man för länge kan det bli en väl­digt hög trös­kel av stress och ner­vo­si­tet att kli­va över.

– Många par slu­tar att va­ra nä­ra varand­ra un­der pe­ri­o­der med läg­re sex­u­ell ak­ti­vi­tet.

Vi har många fö­re­ställ­ning­ar om hur det ”ska” va­ra, men det kan ab­so­lut fun­ka att ba­ra den ena blir till­freds­ställd

Det är en läxa vi ger till vå­ra pa­ti­en­ter: Bör­ja kra­mas! Of­ta, även om ni in­te har lust att ha sex, sä­ger Ka­ta­ri­na Görts Öberg.

hål­ler

ARTISTEN FRED­RIK SWAHN works­hop­par i tantra­sex, bå­de till­sam­mans med sin part­ner och på egen hand.

– Så kal­lat ”stäl­la upp-sex” är ett käns­ligt äm­ne. För att det ska fyl­la en funk­tion krävs att man le­ver i en sta­bil re­la‍ ti­on där man äls­kar varand­ra.

Ock­så Fred­rik Swahn är en fö­re­språ­ka­re av sam­tal, sen­su­a­li­tet och när­het. Han me­nar att det är viktigt att – helt för­ut­sätt­nings­löst – lig­ga nä­ra varand­ra och kra­mas. Le­der det till sex, så fi­ne. Le­der det in­te till sex, då är det ock­så okej.

– Var och en mås­te själv ta an­svar för sin lust. Det be­ty­der att man sä­ger nej när man in­te vill, men att man ock­så är tyd­lig med när man vill.

Hans er­fa­ren­het ut­i­från sig själv och de kur­ser han lett och del­ta­git på, är att lus­ten of­ta kan kom­ma ef­ter en stund.

– Att sä­ga ”okej, jag kän­ner in­te jät­te­myc­ket lust just nu, men vi kan väl bör­ja och se vad som händer”, kan va­ra en bra ut­gångs­punkt.

In­om tant­ra an­vän­der man ibland öv­ning­en whe­el of con

sent. Den hand­lar om att vå­ga be om det man vill ha, det man vill ge och att sät­ta kär­leks­ful­la grän­ser. – Och kanske är whe­el of

con­sent ock­så en form av ”stäl­la upp-sex”, men på ett sätt där bäg­ge får ut nå­got av det, fun­de­rar han.

Pre­cis som Ka­ta­ri­na Görts Öberg pra­tar han om sex­u­a­li­tet som nå­got man be­hö­ver pri­o­ri‍ te­ra, ut­veck­la till­sam­mans och pla­ne­ra in. Ett till­freds­stäl‍ lan­de sex­liv är i stor ut­sträck‍ ning nå­got man väl­jer att ha, in­te nå­got som ba­ra fun­ge­rar av sig självt.

– Ett bra sex­liv är nå­got som tar tid och ener­gi, men som fram­för allt ger ener­gi. Men ibland har vi mind­re lust, och då kan det få va­ra så. Och det kan kän­nas fan­tas­tiskt att även un­der så­da­na pe­ri­o­der va­ra nä­ra och till­freds­stäl­la sin part­ner. Det kan va­ra väl­digt sen­su­ellt, det ock­så.

rädd­ning,

EMMAS OCH PATRIKS tror de, är att de he­la ti­den kun­nat pra­ta och skäm­ta om sin var­dag. De har ock­så va­rit tyd­li­ga gente­mot varand­ra med att de fak­tiskt vil­le få igång sitt sex­liv.

– Ja, man ång­rar ald­rig ett ligg med sin part­ner. Det är un­ge­fär som att stic­ka ut och springa. In­nan man satt igång kan det kän­nas job­bigt, men när man väl är igång känns det väl­digt bra. För att in­te ta­la om ef­teråt, sä­ger Emma.

De­ras lös­ning blev att pla‍ ne­ra sam­li­vet. Ef­tersom bå­da två har möj­lig­het att pla­ne­ra sin ar­bets­tid bör­ja­de de bo­ka in mö­ten på tu man hand hem­ma var­je vec­ka.

– Men att ba­ra en av oss fått ut nå­got av sex­et, det har nog ald­rig hänt, kon­sta­te­rar Pa­trik.

I Mo­dern Psy­ko­lo­gi 3/2017 skrev An­na-ma­ria Stawreberg om att läm­na sin kom­fort­zon. Emma och Pa­trik he­ter nå­got an­nat i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.