Hon tog sig ur miss­bru­ket med hjälp av Instagram.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - ELLY TOG SIG UR MISS­BRU­KET MED H JÄLP AV I NSTAGRAM – Li­na Nor­man

För drygt tre år se­dan star­ta­de mu­si­kern Mange Hell­berg Instagram­kon­tot ”Det är in­si­dan som räk­nas” – en slags dag­bok för män­ni­skor med oli­ka ty­per av be­ro­en­den. En som bör­ja­de de­la med sig av sitt liv på kon­tot var Elly. Hon, som drack al­ko­hol re­dan som tolvå­ring och miss­bru­ka­de can­na­bis när hon var fem­ton, ha­de till en bör­jan in­te en tan­ke på att bli drog­fri.

– Men med ti­den kän­des det som att jag ut­veck­la­de ett slags band till föl­jar­na. De följ­de mig och la ner tid på att kom­men­te­ra, mej­la, he­ja på, pep­pa, lyss­na, stöt­ta och de­la med sig av sig själ­va. Det fick mig att mjuk­na som per­son och jag bör­ja­de tro på ett liv ut­an dro­ger. Till slut vil­le jag kun­na pos­ta ett in­lägg där det stod att jag ha­de va­rit drog­fri i en dag, trots ab­sti­nens från hel­ve­tet. Och så blev det. En dag pos­ta­de jag det in­läg­get.

I dag är tju­go­fy­ra­å­ri­ga Elly den som ad­mi­ni­stre­rar ”Det är in­si­dan som räk­nas” och hon har va­rit drog­fri i två och ett halvt år. Av föl­ja­re och öv­ri­ga ak­ti­va på Instagram­kon­tot fick hon tips på verk­tyg att an­vän­da sig av – det hand­la­de bland an­nat om att för­änd­ra sitt tan­ke­sätt, lä­ra sig han­te­ra ång­est och att gå på mö­ten med NA, Ano­ny­ma nar­ko­ma­ner.

– Ge­nom ”Det är in­si­dan som räk­nas” in­såg jag ock­så att jag in­te var den en­da som kän­de hopp­lös­het, sorg och en­sam­het – och som ha­de bris­tan­de tillit till mig själv och till and­ra. Vi är många med miss­bruks­pro­ble­ma­tik. Men trots oli­ka bak­grun­der och upp­le­vel­ser så fann vi varand­ra. Och vetska­pen om att man in­te är en­sam ger styr­ka. Vad har du lärt dig? – Det har känts läs­kigt, men jag har lärt mig att det är okej att ta plats och att be om hjälp – och där­ef­ter verk­li­gen ta emot hjäl­pen. Jag har lärt mig att bli vän med mig själv och att bli vän med li­vet. Det är okej att va­ra jag. Att va­ra Elly. Jag är in­te så då­lig, jag är gans­ka bra om jag tän­ker efter.

74

IN­SI­DAN RÄK­NAS Instagram­kon‍ tot ”Det är in­si‍ dan som räk­nas” har över 17 000 föl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.