Höst­fot­boll, cyk­la och Ru­ben Öst­lund. Se­kun­därkränkt.

Spe­la­re föd­da sent har för­del på elit­ni­vå.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

Fot­bolls­spe­la­re föd­da på hös­ten mås­te käm­pa hår­da­re än de som är föd­da ti­di­ga­re på året, vil­ket kan ge ut­del­ning på lång sikt.

Som vin­na­re av Guld­bol­len, ett pris som de­las ut till Sve­ri­ges bäs­ta fot­bolls­spe­la­re, är spe­la­re föd­da på hös­ten över­re­pre­sen­te­ra­de. Det hand­lar främst om spe­la­re föd­da i au­gusti, ok­to­ber och no­vem­ber. Ef­fek­ten når in­te de som är föd­da i de­cem­ber, som i stäl­let är starkt un­der­re­pre­sen­te­ra­de.

– Det­ta skil­jer sig från till ex­em­pel ung­doms­lands­la­get, där vi vet att de som är föd­da ti­digt på året har en för­del, sä­ger Lars Pers­son, pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid In­sti­tu­tet för Nä­rings­livs­forsk­ning och med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

– Men när det gäl­ler de verk­li­ga su­per­stjär­nor­na så ser vi allt­så ett an­nat möns­ter.

Fors­kar­na tror att det hand­lar om mot­stånd och mo­ti­va­tion, och kopp­lar det­ta till te­ser om the un­der­dog, som tving­as käm­pa hår­da­re än de som har det väl för­spänt från bör­jan. De som är föd­da sent på året har mer att vin­na på att trä­na ext­ra hårt, och den­na trä­ning kan ge en för­del se­na­re i kar­riä­ren.

För att för­stå mer om oss själ­va mås­te vi vå­ga tit­ta på när vi gör sa­ker som vi in­te är så stol­ta över” Re­gis­sö­ren Ru­ben Öst­lund, ak­tu­ell med fil­men The squa­re, i tid­ning­en Fil­ter.

OKTOBERBARN Zla­tan Ibra­hi­mo­vic,´ född 3:e ok­to­ber, har vun­nit Guld­bol­len el­va gång­er, vil­ket är re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.