Sa­m­ar­be­ta bätt­re med team debrief i 5 steg.

Fem steg till sam­ar­be­te med team debrief.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - TEXT SIRI HELLE ILLUSTRATION GRAHAM SAMUELS

Så här har vi all­tid gjort.” Har du hört den för­ut? In­te nog med att det är en sig­nal som kan skic­ka kal­la kå­rar längs med rygg­ra­den om att det här är en mil­jö där ti­den står stil­la. Det kan ock­så va­ra spi­ken i kis­tan för en or­ga­ni­sa­tion i det tju­go­förs­ta år­hund­ra­det. I ett sam­häl­le där det går allt for­ta­re har det bli­vit vik­tigt att ut­veck­las, bå­de för in­di­vi­der och or­ga­ni­sa­tio­ner. Att likt en gam­mal adels­släkt för­li­ta sig på eta­ble­ra­de rol­ler och tra­di­tio­ner är in­te läng­re ett al­ter­na­tiv. I den här verk­lig­he­ten söks det med ljus och lyk­ta efter nya me­to­der för att bli mer lä­ran­de. Lös­ning­en, en­ligt någ­ra av da­gens le­dan­de or­ga­ni­sa­tions­fors­ka­re, sta­vas team debrief.

Myc­ket av det vi gör sker i team, men än­då lig­ger fo­kus of­ta på vår egen in­sats. Team debrief är ett sätt att re­flek­te­ra i grupp som gör att vi lär av gam­la miss­tag och väx­er till­sam­mans: Vad gjor­de vi som bor­de upp­re­pas? Om vi fick gö­ra om pro­jek­tet, vad skul­le vi gö­ra an­norlun­da? Hur kan vårt sam­ar­be­te bli ef­fek­ti­va­re?

En team debrief är en typ av ut­vär­de­rings­mö­te in­om tea­met. Vad som skil­jer en debrief från en van­lig ut­vär­de­ring är att fo­kus in­te lig­ger på att kart­läg­ga re­sul­ta­ten, ut­an på att ut­veck­la ar­bets­sät­tet. Po­äng­en är att för­bätt­ra sam­ar­be­tet så att grup­pen kan pre­ste­ra bätt­re i lik­nan­de si­tu­a­tio­ner i fram­ti­den.

Den här ty­pen av debri­e­fing kom­mer ur­sprung­li­gen från den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren, som be­höv­de en me­tod för att gå ige­nom si­na in­sat­ser i ef­ter­hand, så att för­ban­den kun­de lä­ra av gam­la miss­tag och bli mer sam­spel­ta. På se­na­re år har den spri­dit sig även till ma­na­ge­ment värl­den, efter att det vi­sat sig vil­ka ef­fek­ter den kan ha på en helt van­lig ar­bets­grupp. I en sam­man­ställ­ning av al­la stu­di­er som gjorts på me­to­den, gjord av or­ga­ni­sa­tions­fors­kar­na Scott Tan­nen­baum och Christop­her Ce­ra­so­li, vi­sa­de det sig att väl ge­nom­för­da debri­efs öka­de ar­bets­grup­pens pre­sta­tion med 20–25 pro­cent.

Att vil­ja ut­veck­las och bli bätt­re på att sa­m­ar­be­ta kan vem som helst ha nyt­ta av – på job­bet, i korp la­get, i för­äld­ra­för­e­ning­en el ler­träd­gårds-

” Myc­ket av det vi gör sker i team – än­då lig­ger fo­kus of­ta på vår egen in­sats”

klub­ben. Ba­ra att få ihop var­da­gen med sam­bon kan ibland krä­va ett yt­terst mål­med­ve­tet lag­ar­be­te.

Team debrief går att an­vän­da i al­la grup­per som de­lar ett ge­men­samt mål. Bo­ka in ett till­fäl­le då ni ut­vär­de­rar hur ni ar­be­tar. Det kan va­ra i sam­band med av­slut­ning­en av en upp­gift el­ler ett ar­bets‍ pass, al­ter­na­tivt som en av­stäm­nings­punkt un­der ett på­gåen­de pro­jekt. Dis­ku­te­ra hur ni ar­be­tat hit­tills och vad ni skul­le be­hö­va änd­ra för att ar­be­tet ska bli ef­fek­ti­va­re i fram­ti­den. Som hjälp på vägen kom­mer här or­ga­ni­sa­tions­fors­kar­nas bäs­ta tips för hur ni hål­ler en lyc­kad team debrief:

1 Ta er tid!

När att gö­ra-lis­tan ba­ra väx­er är det lätt att ut­vär­de­ring­en blir det som får stry­ka på fo­ten, för att al­la snabbt ska kom­ma igång med näs­ta upp­gift. Än­då är det då ni be­hö­ver den som mest. Är det nå­got mo­ment som in­te till­för så myc­ket som ni skul­le kun­na stry­ka? Finns det nå­got sätt för att av­las­ta varand­ra el­ler ef­fek­ti­vi­se­ra ar­be­tet? Ta er tid för debri­e­fing. Det be­hö­ver in­te hel­ler va­ra ett tims­långt mö­te. Stu­di­er vi­sar att den ge­nom­snitt­li­ga ti­den för en debrief är 18 mi­nu­ter. När det kom­mer till den natt­li­ga av­lös­ning­en med sam­bon när minsting­en in­te vill som­na kanske det räc­ker med en av­stäm­ning på 30 se­kun­der. Hu­vud­sa­ken är att det blir av.

2 Fo­ku­se­ra på det som gjor‍ des, in­te den som gjor­de det.

Vad skul­le du helst vil­ja hö­ra? ”Det fun­kar in­te när du är en så­dan slar­ver” el­ler ”Det för­drö­jer mitt ar­be­te när du skic­kar do­ku­men­ten efter ut­satt tid.” Kom ihåg att fo­kus un­der en

team debrief är att ni ska ut­veck­las in­för fram­ti­den. Vil­ka ni är går in­te att änd­ra på (även om man ibland kun­de öns­ka det), där­e­mot går det att änd­ra på vad ni gör.

Ge­nom att pra­ta om hand­ling­ar och be­te­en­den i stäl­let för at­ti­ty­der och egen­ska­per blir det in­te ba­ra tyd­li­ga­re vad ni me­nar, det blir ock­så en trev­li­ga­re och mer kon­struk­tiv stäm­ning.

3 Säk­ra sam‍ talskli­ma­tet.

För att kun­na ut­veck­las mås­te vi er­kän­na att vi har bris­ter, vil­ket in­te all­tid är det lät­tas­te. Sär­skilt in­te om vi mås­te gö­ra det in­för and­ra. Forskaren Amy Ed­mond­son kun­de i en stu­die av ar­bets­grup­per i fa­bri­ker se att upp­le­vel­sen av trygg­het i tea­met på­ver­ka­de med­lem­mar­nas lä­ran­de. De som kän­de sig tryg­ga ha­de lät­ta­re för att be om hjälp, er­kän­na miss­tag och ta till sig åter­kopp­ling, nå­got som på sikt led­de till ut­veck­ling för bå­de in­di­vi­den och grup­pen.

För att lyc­kas med debri­e­fen kan ni ar­be­ta med att ska­pa ett snällt mö­teskli­mat, där al­la kän­ner sig be­kvä­ma med att de­la med sig av si­na re­flek- ti­o­ner. Enas kring att hål­la en ic­ke-dö­man­de sam­tal­ston och upp­munt­ra den som vå­gar de­la med sig av en egen åsikt el­ler ett miss­tag.

4 An­vänd en sam­tals­le­da­re.

Sär­skilt om ni är en stör­re grupp kan det va­ra ett stöd att ha nå­gon som le­der samtalet, så att del­ta­gar­na kan läg­ga he­la sin ener­gi på att tän­ka och re­flek­te­ra. Sam­tals­le­da­ren kan va­ra en med­lem i tea­met, en chef el­ler nå­gon ut­i­från som ser till att al­la får kom­ma till tals och att del­ta­gar­na hål­ler sig till äm­net. Vid be­hov kan den stäl­la frå­gor, sam­man­fat­ta vad som blir sagt och vik­ti­gast av allt: Se till att mö­tet re­sul­te­rar i lös­ning­ar.

5 Vem ska gö­ra vad?

Po­äng­en med en team debrief är att kla­ra lik­nan­de ut­ma­ning­ar bätt­re i fram­ti­den. Det hand­lar li­ka li­te om att hit­ta syn­da­boc­kar som att rygg­dun­ka varand­ra. Po­äng­en är att gå där­i­från med en plan för vad som ska gö­ras an­norlun­da i fram­ti­den. När ni har pra­tat ige­nom vil­ka pro­blem ni stött på och hur ni ska han­te­ra dem fram­ö­ver, sam­man­fat­ta all­tid slut­sat­ser­na i slu­tet av mö­tet. Vem ska gö­ra vad? När och hur? Det är des­sa re­gel­bund­na mi­ni­ut­veck­lings­pla­ner som gör team debrief till det kraft­ful­la verk­tyg det är.

Siri Helle är psy­ko­log­kan­di‍ dat, or­ga­ni­sa­tions­kon­sult på Psy­ko­lo­gi­fa­bri­ken och mot‍ ta­ga­re av Lil­la psy­ko­log­pri­set 2017. Läs mer om team debrief i boken En­sam el­ler stark: Åt­ta prin­ci­per för fram­gångs­ri­ka team som hon skri­vit till­sam‍ mans med bland and­ra Os­kar Hen­rik­son (Na­tur & Kul­tur).

” För att lyc­kas med debri­e­fen kan ni ar­be­ta med att ska­pa ett snällt mö­teskli­mat”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.