Barn-ptsd och kvin­no­min­ne. Vil­se i köp­cent­ret.

Ba­ra någ­ra tim­mars be­hand­ling räc­ker.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Mattsson

Bå de ögon­rö­rel­se­te­ra­pi, em­dr, och kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi, kbt, kan fun­ge­ra för att be­hand­la post­trau­ma­tisk stress hos vux­na. I si­na rikt­lin­jer på­pe­kar So­ci­al­sty­rel­sen dock att forsk­nings­un­der­la­get fö­re m dr är svagt, men att det finns god kli­nisk er­fa­ren­het vid ptsd.

I ett för­sök med 103 styc­ken 8–18-åring­ar som va­rit med om trau­man har svens­ka och ne­der­länds­ka fors­ka­re nu vi­sat att bäg­ge me­to­der­na fun­ge­rar även för unga. 43 fick em­dr, 42 fick kbt och 18 ingick i en kon­troll­grupp på vän­te­lis­ta.

I em­dr fo­ku­se­rar pa­ti­en­ten på be­hand­la­rens fing­er som rör sig fram och till­ba­ka fram­för ögo­nen sam­ti­digt som det trau­ma­tis­ka min­net ak­ti­ve­ras, nå­got som tycks ne­ut­ra­li­se­ra min­net. Bar­nen fick upp till sex be­hand­lings­till­fäl­len var för att av­hjäl­pa den post­trau­ma­tis­ka stres­sen, och snab­bast gick det för de barn som fick em­dr.

Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats i The Jour­nal of Child Psycho­lo­gy and Psychi­a­try. I en kom­men­tar på­pe­kar fors­kar­na att be­hand­ling­ar­na kan va­ra till nyt­ta för många av de flyk­ting­barn som bär på trau­man.

ÖGONBLICK Ögon­rö­rel­se‍ te­ra­pi kan va­ra en ef­fek­tiv be­hand­ling av ptsd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.