Lyc­ko­forsk­ning och de­mens. Wil­li­ams syndrom.

Sam­häl­len med le­gal li­ka­be­hand­ling bäst.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

Om­kring 350 mil­jo­ner män­ni­skor i värl­den är ho­mo-, bi- el­ler trans­per­so­ner. Nu har fors­ka­re un­der­sökt vil­ka sam­häl­len som gör man­li­ga ho­mo­sex­u­el­la lyck­li­ga.

– Of­ta fo­ku­se­rar lyc­ko­forsk­ning på na­tio­nel­la ge­nom­snitt, in­te på mi­no­ri­te­ter. Så vi vil­le se om det fanns grup­per som stic­ker ut från ge­nom­snit­tet, sä­ger The­re­se Nils­son, som är fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid In­sti­tu­tet för nä­rings­livs­forsk­ning och med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

Hon och hen­nes kol­le­ger har där­för jäm­fört ho­mo­sex­u­el­la män i näs­tan 130 län­der i da­ta­ba­sen Gay hap­pi­ness in­dex, och tes­tat da­ta mot en mängd fak­to­rer som kan tän­kas på­ver­ka lyc­kan. För­u­tom sub­jek­tiv lyc­ka har de även un­der­sökt be­nä­gen­he­ten att in­te vil­ja flyt­ta från sitt land som ett mått på hur man trivs.

Det vi­sa­de sig att hög eko­no­misk ut­veck­ling, de­mo- kra­ti, god ma­te­ri­ell stan­dard, li­ka­be­hand­ling och glo­ba­li­se­ring i be­mär­kel­sen öp­pen­het mot om­värl­den var po­si­ti­va fak­to­rer för ho­mo­sex­u­el­las lyc­ka. Län­der som präglas av star­kre­li­gi­o­si­tet och post­kom­mu­nis­tis­ka län­der är då­li­ga för ho­mo­sex­u­el­la män, om man ska sam­man­fat­ta det he­la.

– Det vi­sa­de sig fak­tiskt att ho­mo­sex­u­el­la blir lyck­li­ga re­spek­ti­ve olyck­li­ga av ung­e­fär sam­ma sa­ker som ma­jo­ri­tets­be­folk­ning­en i ett land, sä­ger The­re­se Nils­son. Och det är ju ett in­tres­sant resultat med tan­ke på de­bat­ten om lyc­ko­max­i­me­ring i sam­häl­let.

Fors­kar­na har an­vänt regres­sions ana­ly­ser för att kon­trol­le­ra för oli­ka va­ri­ab­ler och på så sätt kun­nat iso­le­ra des­sa fak­to­rer från varand­ra. The­re­se Nils­son po­äng­te­rar att den vik­ti­gas­te fak­torn är le­gal li­ka­be­hand­ling.

– Vi tror att den även på­ver­kar ma­jo­ri­te­tens all­män­na at­ti­tyd till grup­pen, sä­ger hon.

GRÖNT FÖR LYC­KA Gay hap­pi­ness in­dex byg­ger på hur nöj­da ho­mo­sex­u­el­la män är med li­vet i oli­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.