Jen­ny Jä­ger­f­eld om funk­tions­va­ri­a­tion.

Kal­la det in­te funk­tions­ned­sätt­ning.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Ihös­tas fick jag di­a­gno­sen ad­hd. Det var in­te en jät­te­chock. Jag har all­tid ve­tat att jag är rast­lös, im­pul­siv och har svårt att kon­cen­tre­ra mig på sa­ker jag in­te är in­tres­se­rad av. Jag har ock­så va­rit med­ve­ten om att jag of­ta glöm­mer sa­ker, pra­tar myc­ket och är lätt­dis­tra­he­rad. Jag har ba­ra in­te tyckt att det är nå­got stör­re pro­blem. Som egen­fö­re­ta­ga­re har jag haft för­må­nen att kun­na for­ma mitt liv så att mi­na drag sna­ra­re är en till­gång än ett pro­blem. Tills en dag då jag plöts­ligt fick syn­bort­fall, all­var­li­ga sömn­svå­rig­he­ter, mi­grän som kän­des som om en yxa klu­vit hu­vu­det, samt ett nytt reu­ma­tiskt skov.

Det var in­te så kons­tigt. Jag ha­de sagt ja till någ­ra pro­jekt för myc­ket och är sämst på åter­hämt­ning (det är ju så trå­kigt). Så jag gick till vård­cen­tra­len och på­bör­ja­de den pro­cess som sen led­de fram till di­a­gno­sen. Jag som gjort ut­red­ning­ar på and­ra var plöts­ligt själv en per­son med en neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning.

Fult nog var det först när jag själv fick en di­a­gnos som jag bör­ja­de fun­de­ra på ordet” funk­tions­ned­sätt­ning ”. För även om det för­stås finns up­pen­ba­ra pro­blem för­knip­pa­de med mi­na per­son­lig­hets­drags å finns det även vins­ter. Si­dor som den neu­ro­ty­pis­ka ma­jo­ri­te­ten in­te be­sit­ter. Jag har mer ener­gi än de fles­ta, en för­må­ga att hy­per­fo­ku­se­ra, jag är snabb, en­vis och har lätt att kom­ma igen efter bak­slag. Och im­pul­si­vi­te­ten gör att jag of­ta kom­mer in på ovän­ta­de spår vil­ket är en fin till­gång när man job­bar kre­a­tivt, el­ler för all del, ba­ra vill dra ett ab­surt skämt.

På sam­ma sätt är det för män­ni­skor med au­tisms p ektrum­till­stånd .( Jag tän­ker främst på dem som för­ut fick di­a­gno­sen asper­ger.) Det är gi­vet­vis så att de au­tis­tis­ka dra­gen stäl­ler till med en mas­sa svå­rig­he­ter vad gäl­ler so­ci­a­la relationer, kom­mu­ni­ka­tion och för­håll­nings­sätt till för­änd­ring­ar. Men även där finns det för­de­lar. Män­ni­skor med au­tism spekt­rum till­stånd är of­ta på­lit­li­ga och nog­gran­na. De har en för­må­ga att fo­ku­se­ra in­ten­sivt och länge på det som fång­ar de­ras in­tres­se och många har ett fan­tas­tiskt min­ne. De är of­ta bra på att upp­fat­ta de­tal­jer vil­ket gör dem till go­da fel­sö­ka­re.

Drag av ad­hd el­ler au­tism finns hos al­la män­ni­skor. Men att ha en di­a­gnos in­ne­bär att man har be­ty­dan­de pro­blem i var­da­gen. Men även om man har be­ty­dan­de pro­blem, så skul­le jag vil­ja sä­ga att man ock­så har en be­ty­dan­de till­gång i var­da­gen. Om man ba­ra får ut­lopp för si­na styr­kor. Och då finns det enen po­äng med att be­näm­na­de t funk­tions­va­ri­a­tion istäl­let för­ned­sätt­ning. Sam­häl­let är ut­for­mat efter den neu­ro‍ ty­pis­ka ma­jo­ri­te­ten. Om­giv­ning­ens at­ti­tyd och okun­skap är of­ta ett stör­re pro­blem än funk­tions­va­ri­a­tio­nen isig. Ett vik­tigt steg mo ten at­ti­tyd­för­änd­ring är en änd­ring av språ­ket. Jen­ny Jä­ger­f­eld är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och för­fat­ta­re.

Ett vik­tigt steg mot en at­ti­tyd­för­änd­ring är en änd­ring av språ­ket

OKUN­SKAP Om­giv­ning­ens at­ti­tyd är of­ta­re ett stör­re pro­blem än funk­tions‍ va­ri­a­tio­nen i sig, tyc­ker Jen­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.