Hur ska peng­ar­na för­de­las?

Fun­de­ra och dis­ku­te­ra ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Idrotts­klub­bens sty­rel­se ha rett di­lem­ma. Ju­ni­or­fot­bollsla­get ska åka på lä­ger. Lägret är sub­ven­tio­ne­rat av klub­ben, men var­je spe­la­re mås­te bi­dra med 500 kro­nor. Nu har någ­ra spon­so­rer be­stämt sig för att ge med­lem­mar­na 3 000 kro­nor till re­san, men hur ska de för­de­las?

Så här ar­gu­men­te­ra­de sty­rel­sens med­lem­mar. Vem hål­ler du med?

ELISE: Det är väl lätt, al­la spe­la­re får 300 kro­nor var. FATIMA: Du kan ju in­te räk­na, det är 11 spe­la­re så det blir 272 kro­nor per per­son och det gör ju var­ken till el­ler från. Vi vet ju vil­ka ung­ar som har det kne­pigt eko­no­miskt, så låt oss be­ta­la de­ras av­gif­ter. LOVE: Hur ha­de du tänkt att det skul­le gå till? Ska vi le­ka so­ci­al­för­valt­ning och gå in och vär­de­ra fa­mil­jer­nas pri­va­ta eko­no­mi? Nej, jag tyc­ker att vi lå­ter spe­lar­na kol­lek­tivt be­stäm­ma i sann de­mo­kra­tisk an­da. De får kom­ma med för­slag och se­dan rös­ta med handupp­räck­ning. JIM: De är för unga för att ta eko­no­mis­ka be­slut. Her­re­gud, ris­ken är att al­la peng­ar går till go­dis el­ler att hy­ra film. Jag tyc­ker att vi ska an­vän­da till­skot­tet för att stär­ka upp la­get. Låt oss ge de spe­la­re som ut­märkt sig på plan un­der året re­se­bi­drag som en form av gra­ti­fi­ka­tion, ett slags sti­pen­di­um. ELISE: Men spon­so­rer­na sa ut­tryck­li­gen att peng­ar­na skul­le gå till spe­lar­na. Då kan väl in­te vi be­stäm­ma hur de ska an­vän­das. FATIMA: Jag för­står din tan­ke Love, men jag tyc­ker att det är vik­tigt att al­la ska ha möj­lig­het att föl­ja med, och bar­nen från vil­la­om­rå­det har mer än de be­hö­ver. ELISE: Vad är pro­ble­met Fatima? Om nå­gon av spe­lar­na vill ge bort sin del till en kam­rat så får de själv­klart gö­ra det. Elise, Fatima, Love och Jim har fy­ra helt oli­ka sätt att se på för­del­ning­en av spon­so­rer­nas peng­ar i fot­bolls­klub­ben. Vem hål­ler du med?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.