Från ex­i­sten­ti­a­lis­ter till barn.

Ny bok­fo­ku­se­rar på ex i sten­tia lis­ter­nas liv.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Mattsson

EXISTENTIAL‍ ISTERNA: En histo­ria om fri­het, va­rat och ap­ri­kos‍ cock­tails

SA­RAH BAKEWELL [ALBERT BONNIERS FÖR­LAG 2017]

Mot­slu­tet av sin bok Ex­i­sten­tia lis­ter­na skri­ver Sa­ra h Bakewell att” ex­i­sten­ti­a­lis­tis­ka tan­kar och för­håll­nings­sätt bli­vit så djupt in­bäd­da­de i den mo­der­na kul­tu­ren att vi knappt tän­ker på att de är just ex­i­sten­ti­a­lis­tis­ka ”. Visst är det så. Få fi­lo­so­fis­ka rikt­ning­ar har fått så stort ge­nom­slag som den som sa­lu­för­des från pa­ri­sis­ka kafé­bord av pa­ret Je­anPaul Sar­t­re och Si­mo­ne de Beau­vo­ir i mit­ten av 1900-ta­let. Att var och en av oss har an­svar för att fyl­la vå­ra liv med me­ning och au­ten­ti­ci­tet ge­nom vå­ra val ge­nom­sy­rar så­väl den li­be­ra­la mark­nads­e­ko­no­min som den mo­der­na psy­ko­lo­gin. Att den sy­nen på in­di­vi­dens fri­het och an­svar in­te är själv­klar är en nyt­tig på­min­nel­se.

Som många and­ra, in­klu­si­ve jag själv, föll Sa­rah Bakewell för ex­i­sten­ti­a­lis­men i ton­å­ren. När hon nu åter­vän­der till tex­ter­na – och per­so­ner­na – någ­ra de­cen­ni­er se­na­re så ser hon fort­fa­ran­de de­ras re­le­vans, om än i ett an­nat ljus.

Bland an­nat så har hon upp­täckt att ”idéer är in­tres­san­ta, men män­ni­skor är oer­hört myc­ket in­tres­san­ta­re”. Det gör att hon fo­ku­se­rar myc­ket på bi­o­gra­fis­ka anek­do­ter och på den hi­sto­ris­ka bak­grun­den till tän­ka­re som Mar­tin Hei­deg­ger, Je­an-pa­ul Sar­t­re, Si­mo­ne de Beau­vo­ir, Albert Camus och Mau­rice Mer­leau-pon­ty. Boken up­pe­hål­ler sig till stor del vid hur de oli­ka fi­lo­so­fer­na för­höll sig till na­zi­tyskland och de kom­mu­nis­tis­ka dik­ta­tu­rer­na, vil­ket är fullt rim­ligt. Trots sittin­di­vi­du­a­lis­tis­ka fri­hetscre­do, vil­ket främst präg­la­de hans ti­di­ga skrif­ter, så lyc­ka­des Je­an-pa­ul Sar­t­re ta ställ­ning för en rad to­ta­li­tä­ra kom­mu­nis­tis­ka re­gi­mer un­der sitt liv. Och tys­ka Mar­tin Hei­deg­ger, som in­flu­e­rat de frans­ka ex i sten­tia lis­ter­na djupt, väg­ra­de he­la sitt liv att be om ur­säkt för sitt stöd till na­zistre­gi­men.

Då står sig Albert Camus bätt­re, som kom­bi­ne­ra­de vörd­na­den för det en­skil­da män­ni­sko­li­vet med en upp­ma­ning till re­volt mot auk­to­ri­tä­ra struk­tu­rer, var än de dök upp. Även Mau­rice Mer­leau-pon­ty trä­der fram i ett mer skon­samt hi­sto­riskt ljus. Från att till en bör­jan ha om­fam­nat sov­jet­kom­mu­nis­men så byt­te han stånd­punkt så snart han blev varse dess över­grepp, vil­ket led­de till en schism mel­lan ho­nom och Sar­t­re, som han re­di­ge­ra­de tid­skrif­ten Les temps mo­der­nes till­sam­mans med.

ÄVEN PRIVAT FRAMSTÅR Mau­rice Mer­leau-pon­ty som mer sym­pa­tisk. Till ex­em­pel så sval­na­de Si­mo­ne de Beau­vo­irs ro­man­tis­ka in­tres­se för ho­nom när de först träf­fa­des, efter att hon upp­täckt hur ir­ri­te­ran­de trev­lig han var mot

al­la. de Beau­vo­ir be­skri­ver hur Mer­leau-pon­ty be­ja­ka­de en mång­fald av per­spek­tiv och egen­ska­per hos män­ni­skor, i mot­sats till hen­nes eli­tis­tis­ka och strid­ba­ra dö­man­de. Han var dess­utom den en­da av fi­lo­so­fer­na som dan­sa­de på de jazz­klub­bar som be­fol­ka­des av den sub­kul­tur som om­gav ex i sten­tia lis­ter­na.

Så var Mau­rice Mer­leauPon­ty in­te rik­tigt existentialist hel­ler. Han räk­nas mer till fe­no­me­no­lo­gin, en fi­lo­so­fisk in­rikt­ning som fö­re­bå­dat myc­ket av da­gens kog­ni­tions­ve­ten­skap och per­cep­tions­psy­ko­lo­gi. Han dok­to­re­ra­de i be­te­en­depsy­ko­lo­gi 1938, ef­ter­träd­de ut­veck­lings­psy­ko- lo­gen Je­an Pi­a­get som pro­fes­sor vid Sor­bon­ne och bygg­de sin filosofi på neu­ro­lo­gi och ge­staltpsy­ko­lo­gi. Över lag så läg­ger Sa­rah Bakewell stor vikt vid den tys­ka fe­no­me­no­lo­gin, med Ed­mund Hus­serl som fix­stjär­na, och dess på­ver­kan på de frans­ka ex i sten­tia lis­ter­na. Sa­ra h Bakewell ut­ser ock­så Mau­rice Mer­leau-pon­ty till hjäl­te i sin be­rät­tel­se. Hon kal­lar ho­nom ”de oför­ställ­da sa­ker­nas gla­de fi­lo­sof”. Centralt i fe­no­me­no­lo­gin är just strä­van efter att be­trak­ta värl­den bort­om de in­van­da syn­sätt som så lätt fär­gar oss. Det kan be­hö­vas i da­gens po­la­ri­se­ra­de sam­talskli­mat.

EX­I­STEN­TI­A­LIS­TER­NA KOM FÖRST UT PÅ ENGELSKAUNDER

TI­TELN ATTHE EXISTENTIALIST

CAFÉ

FI­LO­SO­FISK RE­SA Si­mo­ne de Beau­vo­ir och Je­an-pa­ul Sar­t­re på Co­paca­ba­na i Rio i

sep­tem­ber 1960.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.