Du frå­gar – ex­per­ter­na sva­rar.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - Jen­ny Jä­ger­f­eld, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log/psy­ko­lo­gi­gui­den.se

Jag und­rar om jag kanske har stan­nat i min ut­veck­ling, så att jag ser äld­re män med en myc­ket ung per­sons ögon

?Jag läng­tar efter kär‍ le­ken men är nu så gam­mal att en­dast män i 50-års­ål­dern el­ler äld­re skul­le va­ra in­tres­se­ra­de av mig. Jag har ald­rig gil­lat äld­re män, ut­an upp­levt dem som ”gub­bi­ga”. Jag upp­le­ver obe­hag i kon­tak­ten med äld­re män, allt­så män i öv­re me­del­ål­dern, me­dan jag upp­le­ver yng­re män som mer ”oför­stör­da”, mind­re cy­nis­ka, mind­re sex­is­tis­ka och så vi­da­re. Men nu när jag in­te läng­re är jämn­å­rig med yng­re män mås­te jag bör­ja se åt äld­re män, och jag vet in­te hur jag ska kom­ma över min mot­vil­ja mot dem.

Jag de­lar ock­så få in­tres‍ sen med äld­re män och är trots min ål­der in­te på den plats i li­vet där folk i min ål­der bru­kar va­ra – att man har barn, hus, har va­rit gift och så. Jag bru­kar kom­ma bätt­re över­ens med unga män­ni­skor, kanske för jag har lät­ta­re att iden­ti­fi­e­ra mig med dem än med jämn­å­ri­ga som ”fått ord‍ ning” på si­na liv. Jag le­ver som jag gjor­de när jag var 25 och är fort­fa­ran­de en sö­ka­re. Så på in­si­dan är jag ung, med på ut­si­dan är jag en tant.

Ha­de jag va­rit man ha­de det in­te va­rit ett pro­blem, efter‍ som män all­tid är äld­re än sin part­ner. Char­lie Chaplin var 54 när han gif­te sig med sin fjär­de fru, den 18-åri­ga Oo­na. Det är så orätt­vist att allt är in­rät­tat på män­nens vill­kor.

Jag tyc­ker det är svårt att stäl­la om till att för­sö­ka bli in­tres­se­rad av äld­re män. Jag har ald­rig bli­vit kär i en äld­re man. Jag und­rar om jag kan‍ ske stan­nat i min ut­veck­ling, så att jag ser äld­re män med en myc­ket ung per­sons ögon.

Bor­de in­te mi­na pre­fe­ren‍ ser änd­ras au­to­ma­tiskt när jag blir äld­re? Men det gör det ju in­te hos män … Är det nå­got bi­o­lo­giskt? Är det fel på mig då? Är det ona­tur­ligt att va­ra som män, när man är en kvin­na, och at­tra­he­ras av (li­te) yng­re män? Och hur gör man för att ”pro­gram­me­ra om sig”, så att man bör­jar tyc­ka om äld­re män?

!Jag för­står ditt di­lem­ma och jag hål­ler verk­li­gen med om att det är orätt­vist att kom­bi­na­tio­nen en äld­re kvin­na och en yng­re man är så myc­ket mer stig­ma­ti­se­rat och ifrå­ga­satt än kom­bi­na­tio­nen en äld­re man och en yng­re kvin­na, som sna­ra­re är re­gel än un­dan­tag.

Det är in­te fel på dig och jag tyc­ker in­te att du ska pro­gram­me­ra om dig – om det nu ens skul­le va­ra möj­ligt. Al­las pre­fe­ren­ser änd­ras in­te med åren och det är ju ing­et pro­blem så länge man tän­der på vux­na män­ni­skor, vil­ket du ju gör. Men ef­tersom värl­den ser ut som den gör får du för­mod­li­gen ac­cep­te­ra att det kanske kom­mer att bli li­te svå­ra­re att hit­ta en part­ner än om du ock­så

På sam­ma sätt som att du kän­ner dig yng­re på in­si­dan, så lär det ju fin­nas män som är äld­re som ock­så är och kän­ner som du

tän­de på män som var äld­re än du själv. Ur­va­let blir helt en­kelt mind­re. Det är ju li­ka­dant med and­ra pre­fe­ren­ser, om man ba­ra tän­der på röd­hå­ri­ga, små­länds­ka aka­de­mi­ker blir ur­va­let be­tyd­ligt mind­re än om man kan tän­ka sig li­te vem som helst oav­sett hår­färg, bild­ningsni­vå och här­komst. Där­med in­te sagt att det in­te går! Om du verk­li­gen vill hit­ta en part­ner är det en god idé att sö­ka brett.

Dej­ting­ap­par är fak­tiskt myc­ket bra i det här fal­let ef­tersom du kan stäl­la in vil­ket ål­ders­spann du le­tar efter – och män­nen gör ju li­ka­dant. Om du då får en match/blir ihop­pa­rad med nå­gon, så vet du att den­na in­te tyc­ker att din ål­der är nå­got pro­blem. Det finns ju en rad oli­ka dej­ting­ap­par och ing­et hind­rar att man är ak­tiv i fle­ra på sam­ma gång. Man kan för­le­das att tro att män en­bart är in­tres­se­ra­de av kvin­nor som är yng­re om man tit­tar på po­pu­lär­kul­tu­ren. Men i själ­va ver­ket är det många yng­re män som är in­tres­se­ra­de av äld­re kvin­nor.

Det lå­ter som om en del av din mot­vil­ja mot äld­re män hand­lar om de­ras egen­ska­per. Du upp­le­ver dem som mer sex­is­tis­ka och cy­nis­ka än yng­re män. Men på sam­ma sätt som att du kän­ner dig yng­re på in­si­dan (än du ser ut som) och le­ver ett liv som är vanligare att unga le­ver, så lär det ju fin­nas män som är äld­re som ock­så är och kän­ner som du. Som in­te är sex­is­tis­ka, cy­nis­ka och gub­bi­ga i sät­tet.

Och vad gäl­ler ut­se­en­de och at­trak­tion så är det ju så att åld­ran­det ser väl­digt oli­ka ut hos oli­ka män­ni­skor. En del ser be­tyd­ligt yng­re ut än sin bi­o­lo­gis­ka ål­der. Där­för kanske du in­te ska dö­ma ut nå­gon en­bart ba­se­rat på siff­ran som anger de­ras ål­der. Så ett för­slag är att stäl­la in span­net i dej­ting­ap­pen li­te bre­da­re än vad du egent­li­gen tror att du kom­mer att gil­la.

Om du vill ta yt­ter­li­ga­re ett steg vi­da­re så kan du ju fun­de­ra på om det finns nå­got sär­skilt som gör att du fin­ner äld­re män så av­tän­dan­de. Finns det nå­gon sär­skild upp­le­vel­se i ditt liv som gett dig av­smak för äld­re män? Där­med in­te sagt att du för den skull skul­le för­sö­ka änd­ra di­na pre­fe­ren­ser, ba­ra för­sö­ka för­stå dig själv li­te bätt­re. Al­la äld­re män är ju in­te li­ka­da­na. Pre­cis som du ju in­te är li­ka­dan som al­la kvin­nor i din ål­der.

SEXUELLT UR­VAL Man kan lätt tro att män en­bart är in­tres­se­ra­de av kvin­nor som är yng­re. Men många yng­re män sö­ker äld­re kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.