Fil­men Det går igen.

En mör­da­re som in­te är av kött och blod. En onds­ka som liv­när sig på barns räds­lor. Step­hen Kings psy­ko­lo­gis­ka skräck­ro­man Det från 1986 fil­ma­ti­se­ra­des förs­ta gång­en 1990. Och nu är det dags igen. Den 13 sep­tem­ber har en ny­in­spel­ning av It, som ro­ma­nen he

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

COULROFOBI

CLOWNRÄDSLA HAR EGET NAMN Trots att den in­te tas upp som en spe­ci­fik fo­bi i nå­gon di­ag‍ nos­ma­nu­al, har clown­fo­bin ett eget namn, coulrofobi. Be­grep‍ pet myn­ta­des på 1980-ta­let och fick ett upp­sving i me­di­er­na för­ra hös­ten, när in­ci­den­ter med män­ni­skor ut­kläd­da till ”on­da clow­ner” spred sig runt om i USA och Eu­ro­pa.

ATT KOM­MA UN­DAN

DÄR­FÖR LOCKAR SKRÄCK Att vi re­a­ge­rar med räds­la trots att vi egent­li­gen in­te ut­sätts för fa­ra – till ex­em­pel när vi kol­lar på skräck­film – är en över­lev­nads­in‍ stinkt. Så även den näs­tan eu­fo­ris‍ ka käns­lan av att ha kom­mit un­dan, som kan in­fin­na sig efter att man bli­vit re­jält skrämd och krop­pen ut­sönd­rar en­dor­fi­ner. Det kan va­ra en av an­led­ning‍ ar­na till att vi loc­kas av skräck­film.

EN MASK

FREUD OM DET DOLDA Clow­ners mask och det fast‍ frus­na le­en­det de of­ta bär hö­jer skräck­fak­torn ge­nom att för­svå­ra möj­lig­he­ten att av­lä­sa käns­lor i an­sik­tet. Ska man tro Sig­mund Freud är vi för­mod­li­gen räd­da för clow­ner för att de­ras masker och ut­tryck lig­ger nä­ra det mänsk‍ li­ga men än­då ger oss en olus­tig käns­la av att nå‍ got in­te stäm­mer.

ÄN­NU OTÄCKARE OFÖRUTSÄGBARHET SKRÄMMER

I den nya film­ver­sio­nen av Det har re­gis­sö­ren Andrés Mu­schi­et­ti lo­vat att clow­nen ska bli än­nu läs­ki­ga­re – ge­nom att va­ra mer obe­räk­ne­lig. Vår hjär­na gil­lar näm‍ li­gen när vi kan för­ut­sä­ga vad som ska ske och be­lö­nings­sy­ste­met ak­ti­ve­ras när vi ser möns­ter. På oför­ut­säg­ba­ra sti­mu­li är det tro­li­ga­re att vi re­a­ge­rar på mot­satt vis – med ex­em­pel­vis räds­la

el­ler pa­nik.

CREEPY CLOWN

PENNYWISE IN­TE VÄRST

Clow­nen Pennywise le­ver på män­ni­skors räds­la, men är in­te den en­da skräm­man­de fi­gur som Step­hen King har ska­pat. När skräck­fil­mer listas, nämns in­te all­tid fil­men Det från 1990, me­dan den psy­ko­lo­gis­ka thril­lern The

shi­ning från 1980, ock­så den ba‍ se­rad på en bok av Step­hen King, näs­tan all­tid kva‍

lar in på topp 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.