För­de­lar­na med ad­hd.

Så drar du nyt­ta av för­de­lar­na med di­a­gno­sen.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - TEXT JO­NAS MATTSSON

Fram till att Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis var 25 års var hans liv kan­tat av pro­blem – med sko­lan, små­kri­mi­na­li­tet, re­la­tions­strul, al­ko­hol, dro­ger och ett an­tal själv­mords­för­sök. Han ha­de mot al­la odds fått jobb på en pr-by­rå, som han nu sjuk­skrevs från. Or­sak: de­pres­sion till följd av ad­hd­di­a­gnos.

Men un­der sjuk­skriv­ning­en såg han en film som pro­du­ce­rats av riks­för­bun­det At­ten­tion, där mer el­ler mind­re kän­da per­so­ner ta­la­de om pro­ble­men, men ock­så om för­de­lar­na, med de per­son­lig­hets­drag som ut­mär­ker di­a­gno­sen.

– När jag satt där påmin­des jag in­te ba­ra om hur ut­ma­nan­de och svårt det är att ha ad­hd, ut­an bör­ja­de ock­så in­se och för­stå hur bra det kan va­ra ibland, om man får rätt stöd.

Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis näm­ner sin ny­fi­ken­het, sitt driv och en till sy­nes out­töm­lig ener­gi.

– Hit­tar jag nå­got jag tyc­ker är kul så är det en till­gång att kun­na job­ba, job­ba, job­ba. Det har nu gått fem år se­dan Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis såg den där fil­men, som he­ter Jag har

ad­hd. Un­der den ti­den har han star­tat fö­re­ta­get Un­der­ba­ra ad­hd där han fö­re­lä­ser om ad­hd, som­marpra­tat i Sve­ri­ges Ra­dio, skri­vit boken Un­der­ba­ra ad­hd: Den svå­ra su­per­kraf­ten (Max Ström 2017) och nu se­nast ut­veck­lat Ad­hd-lå­dan. Det är en 2,5 x 2 me­ter stor box som man kan kli­va in i för att upp­le­va hur det är att ha ad­hd. Lå­dan är ut­veck­lad till­sam­mans med Sams­ung och in­no­va­tions­hu­set Epi­cen­ter Stock­holm, och lan­se­ra­des på po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len i som­ras.

– Bå­de boken och Ad­hd-lå­dan är ta­lan­de ex­em­pel på hur man kan an­vän­da sin kre­a­ti­vi­tet, ny­fi­ken­het och be­slut­sam­het. Där kanske det hjäl­per att ha ad­hd, sä­ger Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis och tar upp yt­ter­li­ga­re en egen­skap: hyperfokus. Han be­skri­ver det som ”för­må­gan att va­ra i ett flow, ett trans­lik­nan­de till­stånd som gör att man gör det man ar­be­tar med väl­digt bra”.

– Det är en av mi­na främs­ta till­gång­ar, sä­ger han.

HYPERFOKUS ÄR OCK­SÅ nå­got som psy­ki­a­tern An­ders Han­sen tar upp i sin bok För­del ad­hd (Bon­ni­er Fak­ta) som kom­mer ut i höst. Där de­fi­ni­e­rar han det som ”för­må­gan att sve­pas iväg av nå­got och äg­na det så stor upp­märk­sam­het att man är full­kom­ligt omed­ve­ten om vad som hän­der run­tom­kring en”.

Frå­gan är hur hyperfokus häng­er ihop med de kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter som bred­vid över­ak­ti­vi­tet och im­pul­si­vi­tet är en av ad­hd-di­a­gno­sens hörn­ste­nar.

– Det är mot­sä­gel­se­fullt. Jag är in­te psy­ki­a­ter som An­ders Han­sen, men frå­gar man mig hand­lar det in­te om att man har pro­blem att fo­ku­se­ra sin upp­märk­sam­het, ut­an om att för­må­gan att kon­cen­tre­ra sig är ojämn, sä­ger Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis.

Hit­tar jag nå­got som jag tyc­ker är kul så är det en till­gång att kun­na job­ba, job­ba, job­ba

– Om jag sit­ter med en text som in­te slu­kar mig helt och hål­let så störs jag av allt, till ex­em­pel nå­gon som hos­tar el­ler dric­ker läsk, mins­ta lil­la ljud. Men om jag sit­ter med nå­got väl­digt ro­ligt, till ex­em­pel när jag var li­ten och lek­te med le­go, så kan ing­et stö­ra mig. Mam­ma ro­pa­de sju åt­ta nio gång­er, men jag var så in­ne i min värld. Hyperfokus är mot­sat­sen till kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter. Jag fun­ge­rar så och jag vet att många and­ra med ad­hd vitt­nar om det ock­så, sä­ger han.

för­kla­rar

NÄR AN­DERS HAN­SEN hyperfokus bör­jar han med hjär­nans be­lö­nings­sy­stem.

– Hos många med ad­hd tycks sym­to­men be­ro på att de har ett be­lö­nings­sy­stem som in­te har till­räck­lig ak­ti­vi­tet. Det gör att de he­la ti­den skan­nar av sin om­giv­ning. Då blir man hy­per­ak­tiv och okon­cen­tre­rad. Men att den med ad­hd kan hy­per­fo­ku­se­ra be­ror på att an­nat som på­kal­lar upp­märk­sam­het in­te ska­par till­räck­lig ak­ti­vi­tet i be­lö­nings­sy­ste­met. Där­för kan det som kal­las hyperfokus på sätt och vis ses som en oför­måga att flyt­ta fo­kus.

– Ett ta­ke­a­way mes­sage är att många med ad­hd upp­le­ver värl­den som an­ting­en helt oin­tres­sant el­ler hy­per­in­tres­sant. Så det gäl­ler att hit­ta in­tres­san­ta si­tu­a­tio­ner, sä­ger han.

Det finns en rad ge­ner som på oli­ka sätt har kopp­lats till ad­hd och i sin bok ex­emp­li­fi­e­rar An­ders Han­sen med en som kal­las drd4-7r. Den styr så att hjär­nan in­te re­a­ge­rar li­ka starkt på do­pa­min.

– Det gör att hjär­nans be­lö­nings­sy­stem fun­ge­rar an­norlun­da och det på­ver­kar även fron­tal­lo­ben som är vik­tig för vår kon­cent­ra­tions­för­må­ga.

An­ders Han­sen be­skri­ver hur man glo­balt kan se att den här ge­nen, som in­te au­to­ma- tiskt le­der till ad­hd men ökar ris­ken, kan kopp­las till män­ni­skans hi­sto­ris­ka folk­för­flytt­ning­ar. Grup­per som har flyt­tat sig myc­ket har en hög­re fö­re­komst av ge­nen.

– Den har tro­li­gen dri­vit ett be­te­en­de: ”Vad finns bakom näs­ta dal?” Kanske har de drag vi kal­lar ad­hd bi­dra­git till att vi har ut­fors­kat he­la pla­ne­ten, sä­ger An­ders Han­sen, som är no­ga med att han in­te vill ba­ga­tel­li­se­ra ad­hd.

– Det jag vill vi­sa är att det som folk har pro­blem med of­ta är styr­kor i and­ra än­den. Myn­tet har två si­dor, men vi ser of­tast ba­ra pro­blem­si­dan.

Det här kän­ner Ge­or­gi­os Kar­pat­ha­kis igen.

– Vän­der man på det så är de sa­ker­na som gör det svårt för mig ock­så mi­na främs­ta för­de­lar, sä­ger han.

För att max­i­me­ra för­de­lar­na så är struk­tur A och O, ut­ö­ver att han me­di­ci­ne­rar. Från att ta fram mor­gon­da­gens klä­der in­nan han läg­ger sig, till att an­vän­da ap­par för att sche­maläg­ga sin dag mi­nu­ti­öst.

– Det mesta hand­lar om att fö­re­byg­ga att jag blir stres­sad, kom­mer upp i varv och mår då­ligt.

Jo­nas Mattsson är chefre­dak‍ tör på Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

EGET FLOW När den med ad­hd hy­per­fo­ku­se­rar ska­par ing­et an­nat till­räck­lig ak­ti­vi­tet i be­lö­nings­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.