[CYK­LA!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Att cyk­la till job­bet kan gö­ra dig mind­re stres­sad. I al­la fall i jäm­fö­rel­se med om du kör bil till ar­bets­plat­sen. Det vi­sar en stu­die från Con­cor‍ dia uni­ver­si­ty i Ka­na­da. 123 an­ställ­da på ett tek­nik­fö­re‍ tag i Montre­al till­frå­ga­des om sitt hu­mör, sin stress­ni­vå och hur de tog sig till job­bet. Det­ta gjor­des pre­cis efter att de an­ställ­da kom­mit till job‍ bet på mor­go­nen. Vad gäll­de hu­mör såg man ing­en skill‍ nad mel­lan grup­per­na, men de som cyk­la­de till job­bet rap­por­te­ra­de att de kän­de sig mind­re stres­sa­de när de väl var där. Käl­la: In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Work­pla­ce He­alth Ma­na­ge­ment

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.