Så lätt fej­kas min­nen

Modern Psykologi - - INSIKT - – Jo­nas Mattsson

I de­bat­ten om hur till­för‍ lit­li­ga min­nen som ex­em‍ pel­vis dy­ker upp i te­ra­pi är, så bru­kar det in­te drö­ja länge in­nan nam­net Eli­za‍ beth Loftus nämns. Re­dan på 1970‍ta­let bör­ja­de hon stu­de­ra hur ord­val i frå­gor på­ver­kar vitt­nesut­sa­gor från bi­lo­lyc­kor, till ex­em­pel om den som le­der för­hö­ret sä­ger att bi­lar­na kra­scha‍ de el­ler kom i kon­takt.

Men det var i mit­ten av 1990‍ta­let som hen­nes mest om­ta­la­de fynd pu‍ bli­ce­ra­des. I ar­tik­lar­na The for­ma­tion of fal­se me­mo­ri­es och Ma­nu­factu­ring fal­se me­mo­ri­es using bits of re­a­li­ty vi­sa­de hon till­sam‍ mans med Ja­mes Co­an och Jac­que­li­ne Pickrell hur lätt det är att få män­ni­skor att tro att de som barn gått vil­se i ett köp­cen­ter.

Bak­grun­den till ex­pe­ri‍ men­tet var att Eli­za­beth Loftus ha­de va­rit ex‍ pert­vitt­ne i bå­de sex­u­al‍ brotts‍ och mord­rät­te‍ gång­ar, där åta­let bygg­de på åter­upp­väck­ta min­nen, men av forsk­nings­e­tis­ka skäl kom ex­pe­ri­men­tet att hand­la om mind­re dra­ma‍ tis­ka min­nen. Des­sa gick att plan­te­ra hos ung­e­fär en fjär­de­del av test­per‍ so­ner­na. Re­sul­ta­ten från stu­di­en och upp­föl­jan­de experiment med lik­nan­de resultat har se­dan dess va­rit ett åter­kom­man­de slag­trä i de­bat­ten om ”fal‍ ska min­nen” i te­ra­pi och dom­sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.