Kvin­nors min­ne bätt­re i jäm­li­ka län­der

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: Psycho­lo­gi­cal Sci­ence

Kvin­nors kog­ni­ti­va för­må­ga efter 50 års ål­der och jäm­ställd­he­ten i sam­häl­let häng­er sam­man. Det vi­sar en ge­nom­gång av da­ta från 226 661 per­so­ner i 27 oli­ka län­der. Kvin­nor pre­ste­rar ex­em­pel­vis bätt­re än män på min­nes­test i de nor­dis­ka län­der­na (skill­na­den var störst i Sve­ri­ge) me­dan män­nen minns bätt­re i Sy­deu­ro­pa. Fors­kar­na för­kla­rar det­ta med skill­na­der i kvin­nors till­gång till ut‍ bild­ning och ar­be­te, nå­got som även mät­tes med en at­ti­tyd­frå­ga om huruvi­da män skul­le pri­o­ri­te­ras på ar­bets­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.