De är sjuk­ligt vän­li­ga

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

I boken The boy who lo­ved too much (Si­mon & Schus‍ ter 2017) skri­ver för­fat­ta­ren Jen­ni­fer Lat­son om den tolvå­ri­ga Eli D’ang­e­los liv och om Wil­li­ams syndrom, som gör ho­nom ”pa­to­lo‍ giskt vän­lig”.

I Sve­ri­ge föds var­je år 5–10 barn med syndro­met, som har upp­kal­lats efter den ny­zee­länds­ka lä­ka­ren J.C.P. Wil­li­ams. Syndro­met upp­kom­mer ge­nom en ge­ne­tisk mu­ta­tion och kan in­ne­bä­ra vis­sa miss­bild‍ ning­ar av hjär­tat och de sto­ra blod­kär­len. Barn med Wil­li­ams syndrom har ge­men­sam­ma drag: De är ty­piskt prat­gla­da och otro‍ ligt so­ci­a­la med ett ge­nu­int in­tres­se för and­ra.

Syndro­met kan me­di‍ cinskt in­ne­bä­ra myc­ket li­dan­de, men ger allt­så sam­ti­digt of­ta upp­hov till vän­li­ga och kon­takt­sö‍ kan­de per­son­lig­hets­drag. Män­ni­skor med Wil­li­ams syndrom är of­ta väl­digt till‍ lits­ful­la, även mot per­so‍ ner de in­te kän­ner – vil­ket ock­så gör dem sår­ba­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.