Mi­na Den­nert

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN ADHD -

Ci­vil­ku­rage: Star­ta­de Fa­ce‍ book-grup­pen #jagär­här mot nät­hat. Yr­ke: Jour­na‍ list och för­fat­ta­re. Bor: Gö­te­borg. Ål­der: 41 år.

Nät­hat har bli­vit ett ut­brett pro­blem, men det var först när Mi­na Den­nert av ny­fi­ken­het tit­ta­de in i ra­sis­tis­ka Fa­ce­book-grup­per som hon för­stod vid­den av det.

– Folk skrev att al­la mus­li­mer bor­de dö­das och skju­tas. Den som ha­ta­de all­ra mest fick flest li­kes. Jag var helt choc­kad, sä­ger hon.

Mi­na Den­nert be­stäm­de sig för att star­ta en egen Fa­ce­book-grupp till­sam­mans med si­na kom­pi­sar, där de kun­de hjäl­pas åt att skri­va ny­an­se­ra­de kom­men­ta­rer och hän­vi­sa till fak­ta­grans­kad in­for­ma­tion. Tan­ken var att ba­lan­se­ra to­nen i kom­men­tarsfäl­ten. Från bör­jan var de 20 med­lem­mar. I dag är de 70 000. Kon­cep­tet har ock­så spri­dits ut­om­lands till ex­em­pel­vis Slo­va­ki­en.

– Man ska vå­ga li­ta på sin mag­käns­la och in­te älta for­mu­le­ring­ar. Det vik­ti­gas­te är att man skri­ver och mar­ke­rar. Många kän­ner att de övar sitt ci­vil­ku­rage i #jagär­här, att de bli­vit mo­di­ga­re i and­ra si­tu­a­tio­ner ock­så. Kom­mer ni läg­ga ner den da­gen ni in­te be­hövs?

– Ja, ab­so­lut! Jag tror att nät­ha­tet kom­mer att mins­ka. Folk kom­mer att trött­na på att se köns­ord över­allt, det blir oin­tres­sant till slut. Jag är för­hopp­nings­full.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.