3 x lyck­ligt skild

Modern Psykologi - - SMARTARE RELATIONER - Käl­la: Boken Lyck­ligt skild

1) Pra­ta ut! Men tänk på att det in­te all­tid är din ex­part­ner som är den bäs­ta lyss­na­ren. Vänd dig hell­re till en vän el­ler en te­ra­peut.

2) Har ni barn är det de­ras bäs­ta ni ska ha i bak­hu‍ vu­det. Där­för bör ni efter se­pa­ra­tio­nen strä­va efter en re­la­tion där ni kan kom‍ mu­ni­ce­ra med varand­ra. Ibland kan par­te­ra­pi hjäl­pa även efter skils­mäs­san.

3) Man kan vil­ja häm­nas i tan­ken, men tänk på att en even­tu­ell hämnd kom­mer att gå ut över era ge­men‍ sam­ma barn. För­sök allt­så ha över­se­en­de och vän­da and­ra kin­den till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.