Ocen­su­re­rat om för­äld­rar

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

SLU­TA SKRIK FÖR FAN: En bok om att le­va med barn

MALIN HAAWIND [FRI TAN­KE]

Slu­ta skrik för fan är in­te en bok för för­äld­rar. El­ler allt­så, den är i all­ra högs­ta grad en bok för för­äld­rar, men det är ing­en hand­bok i för­äld­ra­skap. Fak­tum är att den in­te in­ne­hål­ler ett en­da tips, vil­ket är be­fri‍ an­de ba­ra det. Sna­ra­re är den en näs­tan 300 si­dor lång upp­räk‍ ning av allt man som för­äl­der gör (lju­ger, mu­tar, ho­tar) el­ler skul­le vil­ja gö­ra (skri­ka ”slu‍ ta skrik för fan” till sitt barn ex­em­pel­vis) – men ald­rig ta­lar om. Det är en bok om de minst stol­ta för­äld­ra‍ ögon­blic­ken och var­för det fort­fa­ran­de är så skam­ligt att er­kän­na och pra­ta om dem, trots att al­la ver­kar kän­na igen sig!

Boken tar ock­så upp nor­mer, för­vänt­ning­ar och krav på för­äld­rar och in­te minst möd­rar. Et­no­lo­gen Malin Haawind lyc­kas in­te ba­ra gö­ra en hi­sto­risk ge­nom­gång av för­äld­ra­och mam­ma‍rol­len. Hon ana­ly­se­rar den ock­så ur ett så­väl psy­ko­lo­giskt som fi­lo­so­fiskt per­spek­tiv och in­ter­vju­ar för­sko­le­per­so‍ nal, sin mam­ma och and­ra för­äld­rar samt be­rät­tar om sitt eget för­äld­ra­skap. Det he­la är för­vå­nans­värt sam‍ man­hål­let och dess­utom bit­vis skitro­ligt – oav­sett om man har barn el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.