Flo­res‍ män­ni­skans lil­la hjär­na

Modern Psykologi - - FRÅGOR + SVAR - An­ders Lun­dquist, uni­ver­si­tets‍ lek­tor e me­rit u si bi­o­lo­gi, Lunds uni­ver­si­tet

?In­ne­bär flo­res­män‍ nis­kans lil­la hjär­na att den mås­te ha va­rit mind­re in­tel­li­gent?

– Victor

!Den blott me­ter­långa män­ni­sko­ar­ten flo­res­män­ni­skan ( Ho­mo flo­re­si­ensis), po­pu­lärt kal­lad ”hob­bi­ten”, lev­de på ön Flo­res i nu­va­ran­de In­do­ne­si­en. De yngs­ta fyn­den har ny­li­gen omda­te­rats till cir­ka 100 000– 60 000 år fö­re nu­tid.

Fyn­den an­ty­der att flo­res­män­ni­skan till­ver­ka­de sten- red­skap, ja­ga­de öns små­väx­ta ele­fan­ter, styc­ka­de dem och an­vän­de eld – möj­li­gen för att tilla­ga by­tet. Tolk­ning­ar­na är om­strid­da, men man kan än­då frå­ga sig hur hon kun­de ha haft en så avan­ce­rad kul­tur med sin myc­ket lil­la hjär­na, vars vikt upp­skat­tats till ba­ra cir­ka 440 gram. Hjärn­vik­ten hos den mo­der­na män­ni­skan, Ho­mo

sa­pi­ens, är i me­del­tal cir­ka 1 400 gram. Hos schim­pan­sen är den cir­ka 380 gram.

Hjärn­vikt är emel­ler­tid in­te den en­da fak­tor som be­stäm­mer in­tel­li­gens el­ler, med ett bätt­re ord, kog­ni­tiv för­må­ga. San­no­likt än­nu vik­ti­ga­re fak­to­rer är bland an­nat det to­ta­la an­ta­let nerv­cel­ler i hjär­nan, an­ta­let för­bin­del­ser mel­lan oli­ka hjärn­de­lar och an­ta­let kopp­ling­ar, sy­nap­ser, mel­lan nerv­cel­ler­na. Myc­ket vik­ti­ga är ock­så vis­sa hjärn­de­lars re­la­ti­va stor­lek, hos dägg­djur sär­skilt stor­hjär­nans så kal­la­de pre­fron­ta­la bark.

Kråk­fåg­lar och pa­pe­go­jor har myc­ket små hjär­nor, men de­ras kog­ni­ti­va för­må­gor kan jäm­fö­ras med apors, till och med män­ni­sko­a­pors. Ny­li­gen har man vi­sat att nerv­cel­ler­na är myc­ket tä­ta­re pac­ka­de i des­sa fåg­lars hjär­nor än i dägg­djurs­hjär­nor, vil­ket le­der till att de to­talt har ung­e­fär li­ka många nerv­cel­ler som många apor. De har dess­utom en stör­re an­del av si­na nerv­cel­ler i stor­hjär­nan än dägg­djur.

Flo­res­män­ni­skan kan ha här­stam­mat från den ti­di­ga ar­ten Ho­mo ha­bi­lis, med en upp­skat­tad hjärn­vikt på cir­ka 650 gram, el­ler från den se­na­re

Ho­mo erectus, med en upp­skat­tad hjärn­vikt på cir­ka 1 000 gram. Iso­le­rad på Flo­res kan hon ha mins­kat i kropps­stor­lek – nå­got som of­ta sker med dägg­djur på öar.

Vi får tro­li­gen ald­rig nå­got svar på frå­gan om hur flo­res­män­ni­skan un­der sin evo­lu­tion kun­de bi­be­hål­la en re­la­tivt väl­ut­veck­lad kul­tur, trots mins­kad hjärn­stor­lek. Hon kom­pen­se­ra­de kanske ge­nom att till ex­em­pel ut­veck­la fler sy­nap­ser mel­lan nerv­cel­ler­na el­ler dju­pa­re få­ror i stor­hjär­nans bark. Al­ter­na­tivt kan hon ha off­rat vis­sa men­ta­la för­må­gor. Då kan de­lar av hjär­nan ha fri­gjorts till att an­vän­das för det som var vik­ti­gast för hen­nes över­lev­nad. Hos den mo­der­na män­ni­skan kan vis­sa så­da­na för­änd­ring­ar ske un­der en in­di­vids lev­nad. Ett of­ta ci­te­rat ex­em­pel är för­sto­ring av hjärn­om­rå­den som styr hän­der­na hos pi­a­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.