Orm i hjärn‍ ka­me­ran

Modern Psykologi - - INSIKT - – Karin Ska­ger­berg

Är du rädd för or­mar? Skul­le du i så fall ut­sät­ta dig själv för när­kon­takt med dem i forsk­ning­ens namn?

Pre­cis det gjor­de 39 orm­räd­da is­ra­e­lis­ka för­söks­per­so­ner när de 2010 del­tog i ett ex­pe­ri­ment för att un­der­sö­ka hur hjär­nan re­a­ge­rar i skräm­man­de si­tu­a­tio­ner. Del­ta­gar­na fick lig­ga i en mag­net‍ ka­me­ra me­dan en le­van­de orm, som de kun­de se i en li­ten back­spe­gel, för­des när­ma­re och när­ma­re de­ras hu­vud. Om, och i så fall i vil­ken takt, det­ta skul­le ske kon­trol­le­ra­de del­ta­gar­na själ­va vil­ket gjor­de att forskarna Uri Nili, Ha­gar Gold­berg och de­ras kol­le­ger, kun­de stu­de­ra vad som hän­de i hjär­nan när de över­vann re­spek­ti­ve gav ef­ter för sin räds­la.

När för­söks­per­so­ner­na rap­por­te­ra­de att de kän­de stark räds­la men över­vann den och än­då val­de att fö­ra or­men när­ma­re, så öka­de ak­ti­vi­te­ten i den del av hjär­nans fram­lob som kal�las främ­re cin­gu­lumcor­tex. Den är kopp­lad till sam­ord­ning av emo­tio­nel­la och kog­ni­ti­va funk­tio­ner, som pro­blem­lös­ning. Det­ta sked­de sam­ti­digt som fy­si­o­lo­gis­ka mar­kö­rer för räds­la, ex­em­pel­vis svett­ning­ar, i stäl­let mins­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.