Så syns os­tigt äc­kel i hjär­nan

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: im­pro­bab­le.com och Fron­ti­ers in Hu­man Neu­rosci­ence

Ig No­bel be­lö­nar forsk­ning som först får dig att skrat­ta, se­dan att tän­ka. Iår gick me­di­cin­pri­set till fors­ka­re som lå­tit 30 hung­ri­ga per­so­ner som äls­kar el­ler ha­tar ost se bilder på och kän­na lukten av os­tar sam­ti­digt som hjärn­ak­ti­vi­te­ten mät­tes. Det vi­sa­de sig att ett om­rå­de som ak­ti­ve­ras vid hung­er var helt in­ak­tivt när de som äck­la­des ut­sat­tes för ost. Mer för­vå­nan­de var att det sam­ti­digt syn­tes ak­ti­vi­tet i om­rå­de­ni­hjär­nansom­van­ligtvi­sas­so­cie­ras­med­be­lö­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.