Ir­ri­te­ran­de om käns­lor

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Per Snaprud

HOW EMOTIONS ARE MADE LISA FELDMAN BARRETT [MACMILLAN] Den ame‍ ri­kans­ka psy­ko­lo­gen och hjärn­fors­ka­ren Lisa Feldman Bar­retts am­bi‍ tiö­sa bok om käns­lor känns ir­ri­te­ran­de på fle­ra sätt. Det är del­vis ett gott be­tyg.

För­fat­ta­ren har lång er­fa‍ ren­het av att stu­de­ra män­nis‍ kors känslo­mäs­si­ga re­ak­tio­ner i la­bo­ra­to­ri­e­för­sök. Hon är kri­tisk mot det hon kal­lar den klas­sis­ka bil­den av käns­lor­na. Den går ut på att hjär­nan har klart av­grän­sa­de av­del­ning­ar för spe­ci­fi­ka käns­lor, och att käns­lor­na i grun­den är med­föd­da och au­to­ma­tis­ka re­ak­tio­ner på ytt­re sti­mu­li.

Lisa Feldman Bar­retts be­skriv­ning av den eta­ble­ra­de ve­ten­ska­pen är nå­got över­dri‍ ven, näs­tan som en ka­ri­ka­tyr. Men med ut­gångs­punkt i kon­kret forsk­ning ifrå­ga­sät‍ ter hon många av de in­van­da upp­fatt­ning­ar om käns­lor som fak­tiskt finns, till ex­em­pel att käns­lor är nå­got vä­sens­skilt från tan­kar.

Som all­tid är det ir­ri­te­ran­de att be­hö­va om­vär­de­ra si­na för­do­mar, men det öpp­nar för nya per­spek­tiv. Ifrå­ga­sät­tan‍ det är po­si­tivt. Kri­ti­ken är väl ge­nom­tänkt.

Pro­ble­met är att för­fat­ta­rens egen tolk­ning av hur käns­lor­na fun­ge­rar är så dun­kel. De är be­ro­en­de av kul­tu­rellt be­ting‍ ade ”emo­tio­nel­la kon­cept” och re­gle­rar en ”kropps­bud­get”. Vad be­ty­der det? I stäl­let för att rä­ta ut frå­ge­teck­nen äg­nar Lisa Feldman Barrett si­da ef­ter si­da åt kläm­käc­ka själv­hjälps‍ re­so­ne­mang om hur vik­tigt det är att äta, so­va och trä­na rätt för att ha ett sunt käns­lo­liv. Det är ba­ra ir­ri­te­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.