Stress som syns i hjär­nan

Modern Psykologi - - F+S -

Är hjärn­ska­dor/ ef­ter­verk­ning­ar av ut­matt­ning och stress­till­stånd mät­bart? Hur går det i så fall till?

– Bir­git­ta An­ders­son

Din frå­ga är myc­ket in­tres­sant och dess­utom ak­tu­ell, ef­tersom det of­ta häv­das att hjär­nan ska­das av stress. Jag tyc­ker att man ska va­ra för­sik­tig med ett så sve­pan­de på­stå­en­de, och vi har in­te grund för att ta­la om hjärn­ska‍ dor. På en ni­vå är det själv­klart att hjär­nan är på­ver­kad, ef­tersom de som är drab­ba­de av ut­matt­ning el­ler lång­va­ri­ga stress­till­stånd li­der. Li­dan­det är mät­bart ge­nom de drab­ba­des sub­jek­ti­va rap­por­ter, ge­nom hur de pre­ste­rar i test el­ler hur de be­döms i di­a­gnos­tis­ka in­ter­vju­er. Där­e­mot har det va­rit svårt att hit­ta tyd­li­ga bi­o­lo­gis­ka mar­kö­rer för stress­till­stånd, nå­got som stress­till­stån­den fak­tiskt har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.