Vad är hjär­nans fil­ter?

Modern Psykologi - - FRÅGOR + SVAR -

Att ”hjär­nans fil­ter” in­te fun­ge­rar nor­malt är en be­skriv­ning som jag sett an­vän­das för en rad oli­ka fö­re­te­el­ser: schi­zo­fre­ni, hög­käns­lig­het, ska­dor ef­ter hjär­nin­flam­ma­tion med me­ra. Men vad är hjär­nans fil­ter mer ex­akt? – Christina

Till­sam­mans le­ve­re­rar vå­ra sin­nen kon­ti­nu­er­ligt ett ofant­ligt stort da­tain­flö­de till hjär­nan – långt mer än det snab­bas­te bred­band bru­kar man sä­ga. In­for­ma­tio­nen kom­mer från vår egen kropp och från värl­den ut­an­för och är nöd­vän­dig för att vi stän­digt ska va­ra be­red­da på åtgärder för att kla­ra oför­ut­sed­da si­tu­a­tio­ner. För att vårt med­ve‍ tan­de in­te ska över­be­las­tas, och så att vi ska kun­na fo­ku­se­ra på någon­ting visst, till ex­em­pel att lä­sa den här tex­ten, mås­te dock hjär­nan he­la ti­den ”fil­tre­ra” bort näs­tan allt det­ta in­for­ma­tions­flö­de från med­ve­tan­det. Hur effektiv den­na fil­tre­rings­pro­cess är vi­sar den nu klas­sis­ka vi­de­on där två lag kas­tar en bas­ket­boll mel­lan varand­ra och be­trak­ta‍ ren ombeds räk­na hur många gång­er de två la­gen har bol­len. När be­trak­ta­ren ef­teråt får frå­gan om hen såg go­ril­lan, så sva­rar näs­tan al­la: ”Vil­ken go­ril­la?” När vi­de­on vi­sas igen, ser man en per­son i go­rilla­dräkt som mak­ligt går tvärs över pla­nen mitt bland bas­ketspe‍ lar­na. Vi blir så fo­ku­se­ra­de på att hål­la re­da på hur bol­len pas­sas mel­lan la­gen att vi in­te ens ser go­ril­lan.

Du tar upp bra ex­em­pel på till­stånd där man tror att hjär­nans för­må­ga att fil­tre­ra är ned­satt. Hos som­li­ga är det till ex­em­pel svårt att skil­ja på för‍ grund och bak­grund så att allt ter sig li­ka vik­tigt. Det­ta gör det för­stås svårt att han­te­ra in­for‍ ma­tion och re­la­te­ra ade­kvat till med­män­ni­skor.

Du und­rar även var hjär‍ nans fil­ter kan fin­nas. Det vet man in­te så myc­ket om, men tro­li­gen är det funk­tio­ner som är vitt sprid­da i stor­hjär­ne­bar‍ ken och som har stöd av en rad dju­pa­re lig­gan­de hjärn­om­rå‍ den. Viss in­for­ma­tion ta­lar för att den vänst­ra hjärn­hal­van fil­tre­rar hår­da­re än den hög­ra. Det finns ex­em­pel på per­so­ner som ef­ter ska­da på väns­ter si­da kan få nya och ri­ka­re upp­le­vel‍ ser via den hög­ra hjärn­hal­van.

Lars Ol­son, pro­fes­sor i neuro­bi­o­lo­gi vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

” För att vi ska kun­na fo­ku­se­ra mås­te hjär­nan ’fil­tre­ra’ bort näs­tan all in­for­ma­tion”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.