HÄR MÄTS KÖNSSIGNATURER I HJÄR­NAN

Modern Psykologi - - ANNONS -

I av­bild­ning­ar av väns­ter hipp­ocam­pus låg vo­ly­men av grå hjärn­sub­stans hos de fles­ta kvin­nor och män i mit­ten av ett kon­ti­nu­um av ”man­ligt” och ”kvinn­ligt”. Dess­utom ha­de un­ge­fär en tred­je­del av in­di­vi­der­na drag från så­väl de man­li­ga som de kvinn­li­ga yt­ter­lig­he­ter­na. Ba­ra 2,4 pro­cent ha­de ute­slu­tan­de ex­tremt man­li­ga el­ler kvinn­li­ga drag. Den här ten­den­sen fanns även i and­ra da­ta­un­der­lag som forskarna stu­de­ra­de, och fyn­den be­kräf­ta­des se­na­re i ana­ly­ser av per­son­lig­hets­drag, at­ti­ty­der och be­te­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.