Be­rör i 4 steg

Modern Psykologi - - ANNONS -

Så får du in mer be­rö­ring i ditt liv.

1) På job­bet: En lätt, kort­va­rig be­rö­ring på en kol­le­gas skuld­ra när ni står vid kaf­fe­ma­ski­nen un­der­lät­tar sam­ar­be­te och väl­vil­ja.

2) I re­la­tio­nen: Re­gel­bun­den fy­sisk be­rö­ring ut­an ero­tisk an­spel­ning mel­lan dig och din part­ner bevarar styr­kan i re­la­tio­nen mel­lan er.

3) Har du hud­hung­er? Be helt en­kelt nå­gon du är trygg med om en kram. Man får i prin­cip ald­rig ett nej.

4) Vet du om att nå­gon är en­sam? En lätt be­rö­ring kan få den att kän­na sig mer sedd och be­kräf­tad.

Tänk på att fy­sisk kon­takt kan upp­fat­tas väl­digt oli­ka av oli­ka in­di­vi­der. Var no­ga med att be­rö­ra krop­pens mer ne­utra­la om­rå­den (rygg, skuld­ra, över­arm) och und­vik be­rö­ring av den som sig­na­le­rar att den in­te vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.