Trau­ma sät­ter spår i hjär­nan, gå mer och en No­bel­pris‍ ta­ga­re ci­te­ras om nud­ging. OR­DET Ekosym­tom.

Barn­domstrau­man syns se­na­re i hjär­nan.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Karin Ska­ger­berg

Att män­ni­skor som va­rit ut­sat­ta för över­grepp i barn­do­men se­na­re i livet lö­per stör­re risk för de­pres­sion och ång­est är känt se­dan ti­di­ga­re. För att tit­ta när­ma­re på hur det­ta tar sig ut­tryck i hjär­nan un­der­sök‍ te fors­ka­re vid ka­na­den­sis­ka Mcgill uni­ver­si­ty hjär­nor från 78 av­lid­na per­so­ner.

En tred­je­del ha­de ut­satts för miss­han­del el­ler sex­u­ellt ut­nytt­jan­de i barn­do­men och se­na­re li­dit av de­pres‍ si­o­ner och be­gått själv­mord, me­dan en tred­je­del var­ken haft psy­kis­ka pro­blem el­ler va­rit ut­sat­ta för över­grepp. Den sista tred­je­de­len hjär­nor ha­de till­hört män­ni­skor som li­dit av de­pres­sion och be­gått själv‍ mord men in­te va­rit med om barn­domstrau­man.

I stu­di­en kon­sta­te­ra­des bland an­nat för­säm­rad funk‍ ti­on i de­lar som spe­lar en vik­tig roll för bland an­nat käns­lo­reg‍ le­ring, samt att my­e­lin­lag­ret som skyd­dar nerv­trå­dar­na var mind­re i de hjär­nor som till­hört män­ni­skor ut­sat­ta för över­grepp. Kanske kan det­ta bi­dra till att för­kla­ra se­na­re de­pres­sio­ner och su­i­ci­da­la be‍ te­en­den, spe­ku­le­rar forskarna.

UT­AN SKYDD Per­so­ner som ut­satts för över­grepp som små har mind­re skydd kring si­na hjärn­cel­lersom vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.