Op­to­ge­ne­tik styr törst och IG No­bel‍be­lö­nad ost­stu­die.

Livsvik­tig drift kopp­lad till spe­ci­fi­ka cel­ler.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Per Snaprud

En törs­tig mus dric­ker från bu­rens vat­ten‍ flas­ka. När fors­ka­re be­ly­ser dess hjär­na med la­ser­ljus slu­tar den tvärt. Ett om­rå­de på hjär­nans un­der­si­da som kal‍las hy­po­ta­lamus bi­drar till att re­gle­ra väts­ke­ba­lan­sen. Det har va­rit känt se­dan mit­ten av förra sek­let. Nu har fors­ka­re i USA kopp­lat törst till en spe­ci‍ fik typ av nerv­cel­ler. Upp‍ täck­ten vi­sar hur en livsvik­tig drift bott­nar i klart av­grän­sa­de nerv­kret­sar.

Forskarna an­vän­de en me­tod som kal­las op­to­ge­ne­tik. Den gör det möj­ligt att sty­ra ak­ti‍ vi­te­ten hos ut­val­da nerv­cel­ler i re­al­tid med la­ser­ljus via en fi­ber­ka­bel in i hjär­nan. När forskarna däm­pa­de ak­ti­vi­te‍ ten i en viss typ av cel­ler hos en törs­tig mus slu­ta­de den att dric­ka. När de i stäl­let öka­de ak­ti­vi­te­ten skyn­da­de mu­sen till närms­ta vat­ten­skål, även om den nyss ha­de druc­kit.

Möss som fick chan­sen val­de att tryc­ka på en pe­dal för att stänga av den la­ser­styr­da ak‍ ti­ve­ring­en av sin ”törs­t­cel­ler”. Det be­ty­der att mös­sen ogil­lar käns­lan av törst, en­ligt en av forskarna bakom stu­di­en, psy‍ ki­a­tri­kern Karl Deis­se­roth:

– Be­te­en­det vitt­nar om att dju­ret ak­tivt und­vi­ker till­stån‍ det, obe­ro­en­de av hur myc­ket det har druc­kit, skri­ver han i ett mejl till Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Sci­ence.

STYRMEDEL Inom op­to‍ge­ne­ti­ken styr man hjär­nans funk­tio­ner ge­nom att slå på och av

ljus­sig­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.