mo­ti­ve­rar världs­för­bätt­ra­re. DILEMMAT Har vi en fri vil­ja?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett skol­gårds­di­lem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Det hörs skrik från skol­går­den och lä­rar­na Gu­nil­la och Joe ru­sar dit. Två barn skäl­ler på var‍ and­ra och mitte­mel­lan dem på mar­ken lig­ger en mo­bil‍te­le­fon med spräckt glas. Men vems är felet?

Så här ar­gu­men­te­rar elev‍ er­na Oli­vi­er och El­la och de­ras lä­ra­re. Vad tyc­ker du? På si­dan 72 kan du få stöd av fi­lo­so­fer och neu­ro­fors­ka­re. OLI­VER: Du har för­stört den! EL­LA: Det var in­te me­ning­en. Skyll in­te på mig! GU­NIL­LA: Lug­na er, vad är det som har hänt? OLI­VI­ER: Hon kom ba­ra ru­san­de och knuf­fa­de till mig och jag tap­pa­de mo­bi­len. EL­LA: Jag kun­de väl in­te ve­ta att du ha­de den i han­den … OLI­VER: … du kun­de väjt ju! Man får in­te gö­ra så där! EL­LA: Men jag var hung­rig. Du stod i vägen. GU­NIL­LA: Men El­la, du kan in­te ba­ra springa på folk på det där sät­tet, du mås­te lä­ra dig att kon‍ trol­le­ra dig själv. JOE: El­la kom runt ett hörn, och det ena följ­de på det and­ra, det är väl in­te så kons­tigt. Ni rå‍ ka­de ba­ra va­ra på sam­ma plats vid fel till­fäl­le. Ta nu varand­ra i hand. OLI­VER: Jag stod still! Allt är hen­nes fel. El­la får be­ta­la lag‍ ning­en av min te­le­fon! GU­NIL­LA: El­la, jag tyc­ker du ska ta an­svar för vad du gjort. JOE: Jag tyc­ker att ni ska de­la på kost­na­der­na. Det var en slump.

Bar­nen skri­ker i mun­nen på varand­ra. GU­NIL­LA: Slu­ta. Jag tar det här i lugn och ro med era för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.