DILEMMAT Fort­sätt­ning från si­dan 19.

Vem hål­ler du med?

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Ut­fors­kan­det av frå‍ gan om män­ni­skors be­te­en­de styrs av den fria vil­jan har på­gått se­dan an­ti‍ ken och än så länge finns ing­et en­ty­digt svar. Sna­ra­re blir det mer och mer kom­pli­ce­rat. På se­na­re tid har hjärn­fors­kar­na blan­dat sig i dis­kus­sio­nen, och det gör in­te sa­ken lät­ta­re.

Den ame­ri­kans­ka fi­lo­so­fen John Do­ris, som är pro­fes­sor bå­de i fi­lo­so­fi och fi­lo­so­fi­neu­ro­ve­ten­skap-psy­ko­lo­gi, är ”si­tu­a­tio­nist” och ger El­la rätt. Hung­er kan myc­ket väl på­ver­ka en män­niskas vil­ja och få hen­ne att ut­fö­ra hand­ling­ar som hon in­te skul­le gjort om hon va­rit mätt. Ha­de El­la ätit en ak­ut­ba­nan ha­de hon kanske in­te knuf­fat till Oli­ver.

Si­tu­a­tio­nis­ter­na lu­tar sig mot den psy­ko­lo­gis­ka forsk‍ ning som vi­sar att vår vil­ja mind­re be­ror på med­vet­na val än på i vil­ken si­tu­a­tion vi be­fin­ner oss. Vi är ge­ne­rö­sa i vis­sa si­tu­a­tio­ner, snå­la i and­ra, har tå­la­mod ibland, an­nars in­te – allt be­ro­en­de på lä­get.

Gu­nil­la kan stu­de­ra den ame­ri­kans­ka neu­ro­fi­lo­so­fen Pa­tri­cia Chur­chland (1943 –) som me­nar att frå­gan om vil­jan är myc­ket mer kom­pli­ce­rad. Det går in­te att de­la upp den i å ena si­dan fri vil­ja och å and­ra si­dan ofri vil­ja. Sna­ra­re är det en en­da rö­ra. I stäl­let för fri vil­ja vill hon ta­la om kon­troll, det vill sä­ga att gra­den av ”fri‍ het” be­ror på i hur hög grad en män­ni­ska har kon­troll över sig själv, sin kropp och sin hjär­na. Möj­lig­he­ten att sty­ra över vår vil­ja be­ror dels på ål­der, till‍ stånd och för­må­gor, och dels på vad vi kan ha kon­troll över. Vis­sa funk­tio­ner, skri­ver hon, rår in­te det vi kal­lar ”jag” på, de styrs helt från hjär­nan.

Oli­ver skul­le kun­na få en del am­mu­ni­tion från den frans­ka fi­lo­so­fen Je­an-paul Sar­t­re (1905–1980) som kopp­la­de män­ni­skans fri­het till an­svar. I unga år häv­da­de han att in­di­vi­den i prin­cip har en helt fri vil­ja och att hen där­med ock­så har fullt an­svar för si­na hand­ling­ar. Hans livs­kam­rat, fi­lo­so­fen Si­mo­ne de Beau­vo­ir (1908 – 1986), pro­te­ste­ra­de och me­na­de att det fanns si­tu­a­tio‍ ner när en män­niskas vil­ja var be­grän­sad och hon var ett of­fer för om­stän­dig­he­ter­na.

Joe kan kal­la sig de­ter­mi‍ nist och bland an­nat lä­sa in sig på Stor­bri­tan­ni­ens le­dan­de hjärn­fors­ka­re, professorn i kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap, Pa­trick Hag­gard, som knappt tror att vi har nå­gon vil­ja alls. Ef­tersom män­ni­skan är en del av kos­mos och där­med un­der‍ ställd sam­ma na­tur­la­gar som all­ting an­nat, så är det mesta vi gör en frå­ga om mer el­ler min‍ dre au­to­ma­tis­ka svar på oli­ka sti­mu­li. Det vi upp­fat­tar som fri vil­ja är ba­ra upplevelsen av en en­da lång or­saksked­ja.

Och har vi då an­svar för vå­ra eg­na hand­ling­ar? Det be­ror på vil­ka de­lar av vår hjär­na som var ak­ti­va när hand­ling­en ut­för­des, me­nar Hag­gard, och hän­vi­sar till den grupp neu­ro‍ fors­ka­re, fi­lo­so­fer och psy­ki­at‍ ri­ker som för­sö­ker re­da ut vil­ka rätts­li­ga kon­se­kven­ser som den nya hjärn­forsk­ning­en ska få.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.