He­le­na Backlund Wasling

Modern Psykologi - - REDAKTION -

He­le­na Backlund Wasling är fors­ka­re i neu­ro­fy­si­o­lo­gi vid Sahl­grens­ka aka­de­min vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Hon bör­ja­de sin ba­na som sjuk­gym­nast men vil­le grä­va dju­pa­re in i män­ni­skors hu­vu‍ den. Intresset för psy­ko­lo­gi, be­te­en­den och mänsk­li­ga re­la­tio­ner tog hen­ne på om­vä‍ gar till att nu ar­be­ta med det kon­kre­ta mö­tet män­ni­skor emel­lan. När hud mö­ter hud. På si­dan 40 skri­ver hon om sin forsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.